Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chadburne
#751314 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giá trị pháp lý của 1 số chứng từ vận tải hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn TuÊn §iÖp


Líp A2 K37
- 2 -
1. Nguån luËt ®iÒu chØnh vËn ®¬n ..................................................................... 29
1.1 §iÒu −íc quèc tÕ............................................................................................ 29
1.2 LuËt quèc gia................................................................................................. 33
1.3 TËp qu¸n hµng h¶i ......................................................................................... 35
2. Nguån luËt ®iÒu chØnh hîp ®ång ................................................................... 36
3. Gi¸ trÞ ph¸p lý cña c¸c chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn kh¸c ............................ 39
4. Chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn theo UCP 500 .................................................. 40
4.1 Nh÷ng quy ®Þnh cña vËn ®¬n ®−êng biÓn...................................................... 40
4.2 VËn ®¬n ®−êng biÓn kh«ng l−u th«ng........................................................... 45
4.3 VËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu ................................................................... 46
4.4 "Trªn boong", "Chñ hµng tÝnh vµ ®Õm", "Tªn ng−êi göi hµng" .................... 48
4.5 Chøng tõ vËn t¶i ghi c−íc phÝ ph¶i tr¶/C−íc phÝ tr¶ tr−íc ............................ 50
5. QuyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸c bªn trong chøng tõ vËn t¶i ......... 51
5.1 §èi víi ng−êi chuyªn chë ............................................................................. 51
5.2 §èi víi ng−êi thuª tµu................................................................................... 54
Ch−¬ng III: Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn trong mua b¸n ngo¹i
th−¬ng................................................................................................................. 56
1. Vai trß vµ t¸c dông cña chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn .................................... 56
1.1 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn trong thanh to¸n quèc tÕ.................... 58
1.2 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn trong nghiÖp vô h¶i quan................... 58
1.3 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn trong nghiÖp vô giao nhËn hµng ho¸.. 58
1.4 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn trong khiÕu n¹i ®ßi båi th−êng .......... 60
1.4.1 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®Ó khiÕu n¹i ng−êi b¸n....................................... 61
1.4.2 Sö dông chøng tõ vËn t¶i ®Ó khiÕu n¹i ng−êi chuyªn chë .......................... 61
1.4.3 KhiÕu n¹i c«ng ty b¶o hiÓm ....................................................................... 63
2. Mét sè l−u ý khi sö dông chøng tõ vËn t¶i ®−êng biÓn ................................. 64
2.1 TÝnh hoµn h¶o cña chøng tõ vËn t¶i............................................................... 64
2.2 TÝnh thèng nhÊt gi÷a néi dung c¸c chøng tõ................................................. 66
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chứng từ vận tải biển rất đa dạng và phức tạp. hiện nay trên thế giới chưa có những mẫu chứng từ thống nhất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement