Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hubert
#751311 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện chính sách tỷ giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK của VN
KILOBOOKS.COM
Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña
ViÖt Nam

2
cßn ®ang ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó rót c¸c bµi häc cho viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vÜ m« trong ®ã cã chÝnh s¸ch tû gi¸. Xung quanh vÊn ®Ò nµy hiÖn ®ang cßn nhiÒu
tranh luËn.
§Ò tµi:” Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam”
®−îc lùa chän chÝnh tõ nh÷ng tinh thÇn
vµ gãc ®é tiÕp cËn ®ã.

2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Môc ®Ých chñ yÕu cña khãa luËn lµ gãp phÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng chÝnh
s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ ®èi víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay, trªn c¬ së ®ã
kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt h¬n chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i trong thêi gian tíi.

3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Khãa luËn tËp trung nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt c¬ b¶n vµ thùc tiÔn
liªn quan ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam, ®Æc biÖt
lµ trong thêi kú ®æi míi cña ViÖt Nam tõ n¨m 1989 ®Õn nay.

4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Khãa luËn ®−îc x©y dùng dùa trªn lý luËn biÖn chøng, lý thuyÕt kinh tÕ
häc hiÖn ®¹i ®Ó luËn gi¶i c¸c vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Ngoµi ra, khãa luËn cßn sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch thèng kª, so s¸nh, kÕt hîp víi
b¶ng, biÓu, ®å thÞ ®Ó minh häa; ®iÒu nµy gãp phÇn lµm cho khãa luËn cã tÝnh thuyÕt phôc vµ tÝnh hiÖn thùc.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhìn chung, chính sách tỷ giá hối đoái của VN thời gian qua đã gắn liền với chính sách đổi mới, mở cửa hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới với những bư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement