Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tthuythusaothuy2004
#751309 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại công ty intimex
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


NguyÔn ThÞ Thu Thuû A10 – K37E

2

8. §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX trong thêi gian qua ........................................................................48

Ch−¬ng III .......................................................................................51

Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña C«ng ty INTIMEX.................................................51

I. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña C«ng ty..............................................51

1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh n«ng s¶n n−íc ta .................51

2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. ...............................52

3. §Þnh h−íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña C«ng ty..55

II. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty Intimex. ........................................................56

A.VÒ phÝa doanh nghiÖp....................................................................56

1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng: .............................56

2. T¨ng c−êng c«ng t¸c xóc tiÕn th−¬ng m¹i.................................57

3. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu .......57

4. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu mua hµng n«ng s¶n ........................59

5. T¨ng c−êng ®Çu t− vµo c«ng t¸c dù tr÷ , chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng s¶n .................................................................................................60

6. Hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi ........................................60

7. Tõng b−íc tiÕn tíi xuÊt khÈu hµng tinh thay cho hµng th«.......61

8. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé . ........................................................62

9. ChuÈn bÞ tèt cho qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ .............................63

B. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n−íc . ...................................................64

1- T¨ng c−êng hç trî c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng n«ng s¶n . ......................................................................................64

2. Trî gióp cho c¸c C«ng ty xuÊt khÈu n«ng s¶n. .........................66

3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu n«ng s¶n theo h−íng ®¬n gi¶n, th«ng tho¸ng vµ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr−êng............................................................................................67

KÕt luËn .........................................................................................70


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển thương mại quốc tế đã trở thành xu thế mang tính tất yếu khách quan của lịch sử và ngày nay nó được xem như là điều kiện làm tiền đề cho sự phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement