Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_ma
#751308 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: AIA - khu vực đầu tư ASEAN - cơ hội cho các quốc gia đông Nam Á phát triển hoạt động đầu tư
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Líp: A10K37
NguyÔn Béi Ngäc
Trang
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸n bé Th− viÖn quèc gia, cña
ViÖn Kinh tÕ ThÕ giíi, Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ
§Çu t−, cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn
h−íng dÉn, TiÕn sÜ. Vò ThÞ Kim Oanh, Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, §¹i häc Ngo¹i
th−¬ng ®· gióp em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn nµy. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ ph¹m
vi cã h¹n cña ®Ò tµi nªn bµi Kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt v× vËy
em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý vµ gióp ®ì tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc.

Sinh viªn
NguyÔn Béi Ngäc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Theo nhìn nhận của các nhà kinh tế hiện đại, đầu tư trực tiếp được coi là 1 hoạt động kinh tế cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang trong giai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement