Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_lang_tu761
#751301 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không ở Vinatranco
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Th−¬ng - A4 - K37

1
PhÇn më ®Çu
PhÇn më ®Çu
PhÇn më ®Çu
PhÇn më ®Çu
VËn t¶i ®Æc biÖt lµ vËn t¶i quèc tÕ vµ ngo¹i th−¬ng cã mèi quan hÖ chÆt
chÏ, kh¨ng khÝt víi nhau, cã t¸c dông thóc ®Èy cïng nhau ph¸t triÓn. VËn t¶i quèc tÕ lµ tiÒn ®Ò, lµ ®iÒu tiªn quyÕt ®Ó th−¬ng m¹i quèc tÕ ra ®êi vµ ph¸t triÓn.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa vµ ®æi míi kinh tÕ, cïng
víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ vËn t¶i hµng kh«ng nãi riªng ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn nh¶y vät. M¹ng l−íi vËn t¶i hµng kh«ng ®−îc phñ kÝn, nhiÒu ®−êng bay quèc tÕ ®−îc më réng vµ n©ng cÊp. Nhê ®ã khèi l−îng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, kim ng¹ch bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ngµy cµng t¨ng.
Ra ®êi c¸ch ®©y kho¶ng 500 n¨m ë Thôy Sü, cã thÓ nãi nghÒ giao nhËn
nãi chung hay giao nhËn hµng hãa b»ng ®−êng hµng kh«ng nãi riªng ®· cã mét bÒ dµy lÞch sö vµ kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã uy tÝn trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô giao nhËn hµng hãa VINATRANCO ®· vµ ®ang tõng b−íc kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh b»ng sù bá phiÕu tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng trong m«i tr−êng c¹nh tranh gay g¾t nµy. Tuy ®· cã nh÷ng cè g¾ng song t×nh h×nh kinh doanh dÞch vô giao nhËn hµng hãa ë VINATRANCO nãi riªng vµ cña c¸c c«ng ty giao nhËn cña ViÖt Nam nãi chung vÉn ch−a thùc sù cã ®−îc m¹ng l−íi kinh doanh v÷ng ch¾c vµ sù yªn t©m cña kh¸ch hµng nh− c¸c h·ng lín trªn thÕ giíi. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi nµy víi mong muèn n©ng cao kiÕn thøc cña b¶n th©n ®ång thêi gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc ph¸t triÓn lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô nµy.
Bè côc luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn gåm cã 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I:
Tæng quan vÒ dÞch vô giao nhËn
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô giao nhËn hµng hãa
xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng ë VINATRANCO
Ch−¬ng III:
Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô
giao nhËn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng nãi chung vµ cña VINATRANCO nãi riªng.
Do tÝnh phøc t¹p cña vÊn ®Ò, nh÷ng h¹n chÕ cña b¶n th©n vµ thêi gian cã
h¹n kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®äc vµ c¸c thµy c« gi¸o.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vận tải đặc biệt là vận tải quốc tế và ngoại thương có mối quan hệ chặt chẽ khăng khít với nhau
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement