Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Covell
#751295 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng chuyên chở hàng hóa XNk của đội tàu biển Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Thùc tr¹ng chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam
NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng –
––– Anh 7----K37
2
Nh− vËy, tr−íc ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, yªu cÇu cña xu thÕ quèc
tÕ ho¸, mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra lµ ph¶i t¨ng c−êng n¨ng lùc vËn chuyÓn hµng ho¸ cña ®éi tµu biÓn Quèc gia. Do khèi l−îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lµ mét phÇn quan träng trong viÖc tÝnh to¸n khèi l−îng hµng ho¸ mµ ®éi tµu biÓn ViÖt Nam chuyªn chë hµng n¨m vµ xuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt quan träng cña viÖc chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng biÓn, t«i ®· chän vµ viÕt ®Ò tµi "Thùc tr¹ng chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam", víi mong muèn r»ng: tõ viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, t«i cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng kiÕn nghÞ, ®ãng gãp cho viÖc t¨ng n¨ng lùc chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn Quèc gia.
VÊn ®Ò "Thùc tr¹ng chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn
ViÖt Nam" lµ mét vÊn ®Ò lín, ®ang ®−îc ChÝnh phñ, Bé Giao th«ng VËn t¶i, Côc Hµng h¶i vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan xem xÐt t×m c¸ch th¸o gì. §Ó hoµn thµnh ®−îc bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, t«i ®· ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy NguyÔn Nh− TiÕn vµ c¸c c«, chó ë Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, ViÖn ChiÕn L−îc vµ Ph¸t triÓn GTVT-Bé GTVT. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy
TiÕn vµ c¸c c«, c¸c chó.
Tuy nhiªn, víi tÇm hiÓu biÕt cã h¹n cña m×nh, t«i ch¾c r»ng bµi kho¸ luËn
nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T«i rÊt mong muèn nhËn ®−îc sù ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp ®−îc hoµn chØnh h¬n.

II. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ thùc tr¹ng ®éi tµu biÓn
chuyªn chë hµng hãa xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan
nh− c¬ së h¹ tÇng (c¶ng biÓn), dÞch vô hµng h¶i, hµnh lang ph¸p lý, c¬ cÊu tæ chøc cña ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam… ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn ViÖt
Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhiệm vụ hàng đầu của ngành hàng hải là phải trẻ hóa đội tàu theo quy chuẩn quốc tế, đầu tư phát triển đội tàu theo xu thế phát triển của thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement