Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By peti_yeuhe0
#751290 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp viconship và bài học kinh nghiệm rút ra
KILOBOOKS.COM
T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ ë doanh nghiÖp VICONSHIP…


NguyÔn v¨n th¾ng A13K37 §HNT
2
- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ kinh
nghiÖm thùc tÕ khi tham gia vµo thùc tËp t¹i c«ng ty Viconship, ®Ò tµi nghiªn
cøu theo h−íng sö dông lý luËn kÕt hîp víi nh÷ng thùc tÕ ®Ó ph©n tÝch (ph−¬ng
ph¸p so s¸nh, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph−¬ng ph¸p pháng vÊn vµ quan s¸t)
- Môc ®Ých cña ®Ò tµi: trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh CPH ë c«ng ty vµ
thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty sau khi tiÕn hµnh CPH, luËn v¨n ®−a ra mét sè
bµi häc nh»m gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CPH cña ViÖt Nam.
Víi néi dung trªn, kÕt cÊu luËn v¨n bao gåm 3 ch−¬ng ngoµi phÇn më ®Çu
vµ kÕt luËn:
Ch−¬ng I : Cæ phÇn ho¸ DNNN ë n−íc ta
Ch−¬ng II : T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty Viconship
Ch−¬ng III : Bµi häc kinh nghiÖm rót ra qua qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸
cña c«ng ty Viconship.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cổ phần hóa DNNN là chủ trương lớn của Đảng và NN nhằm chuyển 1 phần sở hữu NN sang sở hữu nhiều thành phần, huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ. công nhân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement