Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quaypha_dangyeu
#751287 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thóy

Líp Ph¸p 2 –
K37
-2-
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n;
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n
ViÖt Nam;
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng hoµn thiÖn khung ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ
thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam.
Do tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn trong
bµi viÕt nµy, ch¾c ch¾n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong cã ®−îc
sù gãp ý vµ chØnh söa cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở VN, TTCK là 1 phạm trù còn rất mới mẻ. sự hình thành mảng pháp luật về chứng khoán và TTCK trong thị trường đặc thù này còn ở mức rất sơ khai, và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement