Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhpho_mua1990
#751286 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy trình xây dựng chiến lược quan hệ công chúng
KILOBOOKS.COM

Môc lôc


Trang
Lêi më ®Çu Ch−¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ Quan hÖ c«ng chóng I.Vai trß cña quan hÖ c«ng chóng (QHCC)
............................................ 01
1.Kh¸i niÖm ............................................................................................
01
1.1 Kh¸i niÖm QHCC ....................................................................... 01
1.2 Kh¸i niÖm c«ng ty QHCC ......................................................... 05
2.§Æc ®iÓm cña QHCC.........................................................................
05
2.1 Kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng chóng lín ............................................. 05 2.2 Chi phÝ thÊp ................................................................................ 07
2.3 §é tin cËy cao ............................................................................ 08
2.4 Khã kiÓm so¸t ............................................................................ 09
3.C¸c lo¹i c«ng chóng ..........................................................................
10
3.1 Kh¸i niÖm c«ng chóng ............................................................... 10 3.2 Ph©n lo¹i c«ng chóng .................................................................. 10
4. Vai trß cña QHCC trong ho¹t ®éng kinh doanh cña DN ............... 15
4.1
NhiÖm vô c¬ b¶n cña QHCC ........................................................... 15
4.2

Vai trß cña QHCC....................................................................... 16
II. C¸c c«ng cô cña QHCC
....................................................................... 19
1. C¸c c«ng cô QHCC ..........................................................................
19
1.1 C«ng cô ¸p dông víi c«ng chóng bªn trong doanh nghiÖp.......... 19
1.2 C«ng cô ¸p dông víi c«ng chóng bªn ngoµi doanh nghiÖp ........ 21
2. ChiÕn l−îc QHCC .............................................................................
24

2.1 §Þnh nghÜa ................................................................................... 24
2.2 Néi dung chiÕn l−îc .................................................................... 25

Ch−¬ng II. Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc QHCC I.

Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc QHCC
.......................................... 26
1. Nghiªn cøu s¬ bé vµ ph©n tÝch t×nh huèng .....................................
26

1.1 Nghiªn cøu s¬ bé .......................................................................... 26
1.2

Ph©n tÝch t×nh huèng ................................................................... 28
2. X©y dùng chiÕn l−îc .........................................................................
29

2.1 X¸c ®Þnh môc tiªu QHCC ........................................................... 29
2.2 X¸c ®Þnh c«ng chóng môc tiªu.................................................... 31 2.3 Lùa chän th«ng ®iÖp, ph−¬ng tiÖn QHCC .................................. 32
2.4 ThiÕt kÕ chiÕn l−îc ..................................................................... 35
3 .Tæ chøc thùc hiÖn .............................................................................
39
4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ...........................................................
43

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các DN trong nền KTTT ngày nay ngày càng được chứng minh là không thể thiếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement