Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vocongmoi_hoathanh
#751285 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng xuất khẩu rau quả vào thị trường Mỹ
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

§Æng ThÞ Lan Ph−¬ng - Ph¸p 1 - K38

Môc lôc
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
..............................................
..............
..............
..............1111

Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng rau qu¶ Mü
Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng rau qu¶ Mü
Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng rau qu¶ Mü
Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng rau qu¶ Mü................................
................................
................................
..........................................................
..........................
..........................
..........................1111

I. T×nh h×nh tiªu thô.................................................................................................. 2

1. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng rau qu¶ Mü................................................................ 2

2. NÐt chung vÒ t×nh h×nh tiªu thô rau qu¶ cña thÞ tr−êng Mü............................... 3

2.1. Møc tiªu thô rau......................................................................................... 4

2.2. Møc tiªu thô qu¶ cô thÓ ............................................................................. 5

3. T©m lý, thÞ hiÕu, tËp qu¸n tiªu dïng................................................................. 7

II. S¶n xuÊt vµ cung cÊp trong n−íc....................................................................... 9

1. DiÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ c«ng nghÖ canh t¸c .................................................... 9

2. S¶n l−îng rau qu¶ qua c¸c n¨m.................................................................... 10

2.1. S¶n l−îng rau.......................................................................................... 11

2.2. S¶n l−îng qu¶ ......................................................................................... 12

III. NhËp khÈu ......................................................................................................... 15

1. Mét sè ®iÒu luËt vµ møc thuÕ liªn quan ®Õn nhËp khÈu rau qu¶.................... 15

1.1. CÊm nhËp khÈu mét sè lo¹i n«ng s¶n ..................................................... 15

1.2. §iÓm kiÓm so¸t tíi h¹n mèi nguy h¹i ®èi víi hµng thùc phÈm (HACCP) . 16

1.3. Quy ®Þnh cña FDA ®èi víi nhËp khÈu tr¸i c©y .......................................... 17

1.3. ThuÕ nhËp khÈu mét sè lo¹i qu¶ cña Mü ................................................. 19

2. Kim ng¹ch nhËp khÈu cña Mü vÒ rau qu¶...................................................... 19

3. C¬ cÊu nhËp khÈu ......................................................................................... 21

3.1. NhËp khÈu rau......................................................................................... 21

3.2. NhËp khÈu qu¶ ........................................................................................... 23

3.2.1.
Qu¶ nhiÖt ®íi .............................................................................23

3.2.2. Qu¶ cã mói ë Mü.............................................................................25

3. C¬ cÊu thÞ tr−êng nhËp khÈu cña Mü ............................................................. 26

Ch−¬ng II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu rau qu¶ cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu rau qu¶ cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu rau qu¶ cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu rau qu¶ cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü trong nh÷n
trong nh÷n
trong nh÷n
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
g n¨m gÇn ®©y
g n¨m gÇn ®©y
g n¨m gÇn ®©y................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
............................................
............
............
............28
28
28
28

I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt trong n−íc ........................................... 28

1. DiÖn tÝch ........................................................................................................ 28

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát thị trường rau quả Mỹ. chương 2. thực trạng xk của rau quả VN vào TT mỹ. chương 3. định hướng và giải pháp mở rộng XK của rau quả VN vào tt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement