Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Birche
#751283 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện cách chuyển tiền trong thanh toán quốc tế tai NHNN&PTNT VN
KILOBOOKS.COM
Môc lôc

Trang
Môc lôc

Lêi më ®Çu

Ch−¬ng I:
Lý luËn chung vÒ thanh to¸n quèc tÕ
1
vµ ph−¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn.
I.
Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ.
1
1. Kh¸i niÖm vµ c¬ së h×nh thµnh thanh to¸n quèc tÕ.
1
2. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ.
3
2.1. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i.3
2.2. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng.4
3. C¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ.
6
3.1. Nhãm c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n kh«ng phô thuéc chøng tõ.
6
3.2. Nhãm c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n phô thuéc chøng tõ.
7
4. Rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ.
8
4.1. Kh¸i qu¸t vÒ rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ.
8
4.2. Ph©n lo¹i rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ.
9
II.
Ph−¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn trong thanh to¸n quèc tÕ.
11
1. Kh¸i niÖm.
11
2. C¸c bªn liªn quan.
12
3. Quy tr×nh nghiÖp vô.
15
4. Tr−êng hîp ¸p dông.
16
5. Rñi ro cña ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn trong thanh to¸n quèc tÕ.
17

Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph−¬ng thøc 21
chuyÓn tiÒn t¹i NHNo VN.

I.
Giíi thiÖu chung vÒ NHNo VN.
21
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
21
2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo VN.
26
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những nghiệp vụ đang được thực hiện thường xuyên tại các NHTM là nghiệp vụ chuyển tiền. đây là 1 cách thanh toán quốc tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement