Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gilroy
#751282 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động quảng cáo của công ty TNHH Lý Hồng King và xây dựng chiến lược quảng cáo cho sp xe máy mang thương hiệu VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn thÞ TuyÕt Lan - Trung 1K37D - §HNT
Hµ Néi - Th¸ng 12 n¨m 2002
2
tÝch cùc nhu cÇu ®i l¹i cña con ng−êi... Tõ khi c¸c h·ng xe m¸y ®ua nhau ch¹y
vµo hßng chiÕm lÜnh thÞ tr−êng ViÖt Nam th× mÆt hµng xe m¸y ®· ®−îc biÕt
®Õn nh− mét mÆt hµng rÊt phæ biÕn, kh«ng mÊy ai kh«ng biÕt, nã võa lµ mÆt
hµng cao cÊp mµ l¹i còng rÊt b×nh d©n... ChÝnh tõ nh÷ng nhËn thøc trªn ®©y ®·
th«i thóc t¸c gi¶ chän ®Ò tµi:

Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm
h÷u h¹n Lý Hång King vµ x©y dùng chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm
xe m¸y mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam

cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
T¸c gi¶ mong muèn ®−îc gãp thªm mét tiÕng nãi nh»m kh¼ng ®Þnh ý nghÜa vµ
tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®èi víi c¸c s¶n phÈm nãi chung vµ
s¶n phÈm xe m¸y nãi riªng. Kho¸ luËn bao gåm c¸c ý chÝnh sau:

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶ng c¸o vµ vai trß cña nã trong kinh doanh

ThÞ tr−êng xe m¸y ViÖt Nam giai ®o¹n 1997-2002

T×nh h×nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
(TNHH) Lý Hång Kinh

X©y dùng chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm xe m¸y mang th−¬ng hiÖu
ViÖt Nam.
Víi l−îng kiÕn thøc ®· tÝch lòy ®−îc d−íi m¸i tr−êng
§¹i Häc Ngo¹i
Th−¬ng
, ®−îc sù chØ dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o
NguyÔn
ThÞ ViÖt Hoa
, cïng víi sù gióp ®ì cña gia ®×nh, b¹n bÌ vµ víi vèn kiÕn thøc
gãp nhÆt ®−îc tõ thùc tÕ x· héi, víi t©m huyÕt vµ lßng say mª cña b¶n th©n, t¸c
gi¶ m¹nh d¹n ®−a ra ®©y mét ý kiÕn, quan ®iÓm, c¸ch nh×n vÒ mét vÊn ®Ò mµ
kh«ng Ýt ng−êi quan t©m. Tuy nhiªn do l−îng kiÕn thøc vµ th«ng tin cßn h¹n
chÕ, kho¸ luËn nµy ch¾c h¼n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm nho
nhá, rÊt mong ®−îc quý vÞ ®éc gi¶ quan t©m, ®ãng gãp ý kiÕn phª b×nh ®Ó t¸c
gi¶ cã thÓ n©ng cao thªm ®−îc tÇm hiÓu biÕt cña m×nh vµ ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn
thiÖn h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. một số vấn đề lý luận về quảng cáo và vai trò của quảng cáo trong kinh doanh. marketing hiện đại ngày càng phát triển trở thành 1 phương pháp quản lý
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement