Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tamhonbian_90hytq
#751280 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vấn đề quyền lợi của phía đối tác Việt Nam trong các DN liên doanh với nước ngoài. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng I

8
gia vµ ng−êi lao ®éng, lµ c¬ héi häc hái vµ t×m kiÕm lîi nhuËn cña c¸c nhµ ®Çu t− trong n−íc, nh−ng l¹i vÉn hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi th× cÇn ph¶i cã sù t¸c ®éng ®ång bé tõ rÊt nhiÒu phÝa gåm c¶ Nhµ n−íc, c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ ng−êi lao ®éng ViÖt Nam.
XuÊt ph¸t tõ suy nghÜ nh− vËy, em ®· chän ®Ò tµi VÊn ®Ò quyÒn lîi
cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh víi n−íc
ngoµi thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p
” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp ®¹i
häc cña m×nh. Bè côc cña luËn v¨n ®−îc chia lµm ba ch−¬ng.
Ch−¬ng I, cã tiªu ®Ò “ C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi”, sÏ tr×nh bµy kh¸i qu¸t kh¸i niÖm; ®Æc ®iÓm vÒ doanh nghiÖp liªn doanh vµ tr×nh bµy c¸ch hiÓu cña ng−êi
viÕt vÒ vÊn ®Ò quyÒn lîi cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh cña ViÖt Nam víi n−íc ngoµi.
Ch−¬ng II, tiªu ®Ò lµ “Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò quyÒn lîi cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh cña ViÖt Nam víi n−íc ngoµi”, tr×nh bµy thùc tÕ vÒ vÊn ®Ò quyÒn lîi cña c¸c ®èi t¸c ViÖt Nam hiÖn nay trong khi ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò gãp vèn, tæ chøc nh©n sù vµ ®iÒu hµnh, h¹ch to¸n tµi chÝnh vµ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp liªn doanh.
Vµ cuèi cïng lµ ch−¬ng III, cã tiªu ®Ò “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®¶m b¶o
quyÒn lîi cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh cña
ViÖt Nam víi n−íc ngoµi”; trong ®ã, nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn
®¶m b¶o quyÒn lîi cho phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vµ hai nhãm gi¶i ph¸p cña ng−êi viÕt cho ®Ò tµi sÏ ®−îc tr×nh bµy.
HiÖn nay, vÊn ®Ò quyÒn lîi cña phÝa ®èi t¸c ViÖt Nam trong c¸c doanh
nghiÖp liªn doanh cña ViÖt Nam víi n−íc ngoµi vÉn ch−a ®−îc trùc tiÕp
nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng trong c¸c tµi liÖu nghiªn cøu. H¬n n÷a, ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò t−¬ng ®èi phøc t¹p vµ viÖc nghiªn cøu ®ßi hái nhiÒu quan s¸t thùc tÕ, do ®ã mµ viÖc thu thËp tµi liÖu tin cËy lµ rÊt khã kh¨n. Víi kh¶ n¨ng cña mét sinh viªn trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian, luËn v¨n nµy
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
DN liên doanh là 1 hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài đang chiếm vị trí chủ yếu ở VN với tỷ lệ tổng số dự án và tổng vốn đầu tư cao nhất so với các hình thức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement