Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranquangsang_qd
#751268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm tăng cương thu hút FDI vào Hà Tây
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Tr−êng §
Tr−êng §
Tr−êng §
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng
¹i häc Ngo¹i th−¬ng
¹i häc Ngo¹i th−¬ng
¹i häc Ngo¹i th−¬ng

2

luËn tèt nghiÖp.
Kho¸ luËn gåm cã 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ FDI vµ FDI t¹i ViÖt Nam
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë tØnh Hµ
T©y trong thêi gian qua
Ch−¬ng III: §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót FDI
vµo Hµ T©y trong nh÷ng n¨m tíi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o-Th¹c sü Ph¹m ThÞ Mai Khanh
cïng c¸c b¸c, c¸c anh chÞ phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i- Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t−
tØnh Hµ T©y ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp nµy.
Tuy nhiªn víi kinh nghiÖm cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

Hµ néi, th¸ng 12 /2002

Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ Thanh Minh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhận thức được tầm quan trọng của FDI, Hà Tây cũng như các tỉnh khác trong cả nước đã tích cực đẩy mạnh công tác kinh tế đối ngoại và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement