Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cuithbrig
#751263 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và những tác động tới Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2

MôC LôC

Lêi C¶m ¬n...................................................................................................................Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................
1


Ch−¬ng I: Qu¸ tr×nh tù do ho¸ th−¬ng m¹i ë ASEAN ...........................
3
I. Xu h−íng khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th−¬ng m¹i ................
3
1.1. C¬ së lÝ luËn cña khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ .........................................
3
1.2. Tù do ho¸ th−¬ng m¹i............................................................................
5
1.2.1. Kh¸i niÖm vµ néi dung cña tù do ho¸ th−¬ng m¹i...........................
5
1.2.2. Tù do ho¸ th−¬ng m¹i khu vùc........................................................
7
1.3. Tù do ho¸ th−¬ng m¹i, thiÕt lËp khu vùc mËu dÞch tù do - nhu cÇu cÊp
thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c n−íc §«ng Nam
¸
.....................................

9


II. Qu¸ tr×nh tù do ho¸ th−¬ng m¹i ë ASEAN ............................................. 10 2.1. Sù chuyÓn h−íng tõ chÝnh s¸ch b¶o hé mËu dÞch sang chÕ ®é TM tù do vµ c¸c ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch TM ®¬n ph−¬ng ........................................

11
2.2. C¸c ch−¬ng tr×nh tù do ho¸ th−¬ng m¹i khu vùc: tõ PTA ®Õn AFTA ... 14

III. Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) ............................................. 16
3.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN
16
3.2. Nh÷ng môc tiªu chÝnh cña AFTA ........................................................
18
3.3. Nh÷ng qui ®Þnh cña AFTA/CEPT ........................................................
19

3.3.1. VÊn ®Ò vÒ thuÕ quan ................................................................ 20

3.3.2. VÊn ®Ò lo¹i bá c¸c h¹n chÕ ®Þnh l−îng, c¸c rµo c¶n phi thuÕ
quan...............................................................................................................

23

3.3.3. VÊn ®Ò hîp t¸c trong lÜnh vùc h¶i quan.................................... 24

3.3.4. Quy ®Þnh vÒ tæ chøc .....................................................
26
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. quá trình tự do hóa thương mại ở asean. chương 2. những ảnh hưởng của việc tham gia afta đến nền kinh tế VN. chương 3. biện pháp nâng cao năng lực cạn
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online