Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By muaxuantrang_14
#751260 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: cách thanh toán tín dụng chứng từ và thực hiện áp dụng trong thành toán hàng hóa XNK tại Vietcombank
KILOBOOKS.COM
NguyÔn ThÞ Hång Hoa -A9 K37
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


Tr−êng ®¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi
2
iv/ qui tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n TDCT theo tinh thÇn ucp
.....28


ch−¬ng II: Thùc tr¹ng thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc
TDCT t¹i ng©n hµng ngo¹i th−¬ng viÖt nam - VCB
..........................31

I/ Tæng quan vÒ ng©n hµng ngo¹i th−¬ng Hµ Néi
...........................31

1. S¬ l−îc vÒ lÞch sö h×nh thµnh VCB
.........................................................31

2.C¸c nghiÖp vô chÝnh
.................................................................................33


II/qui tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n l/c cô thÓ ¸p dông t¹i vcb
....35

1.Thanh to¸n L/C xuÊt khÈu
.......................................................................35

1.1 Th«ng b¸o L/C, th«ng b¸o söa ®æi L/C
....................................................35

1.2 TiÕp nhËn , kiÓm tra, göi chøng tõ vµ ®ßi tiÒn thanh to¸n bé chøng tõ hµng
xuÊt
.............................................................................................................37

2. Thanh to¸n L/C nhËp khÈu.
...................................................................40

2.1 Më , ®iÒu chØnh L/C vµ ký quü
................................................................40

2.2 TiÕp nhËn , kiÓm tra chøng tõ, giao chøng tõ vµ tr¶ tiÒn
...........................42


III/Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thanh to¸n quèc tÕ t¹i VCB.
...........45

1.C¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu
..................................45

2.T×nh h×nh thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu nãi chung
............................46

3. T×nh h×nh thanh to¸n hµng nhËp khÈu b»ng ph−¬ng thøc TDCT
...........49

4. T×nh h×nh thanh to¸n hµng xuÊt khÈu b»ng ph−¬ng thøc TDCT
............51

5. BiÓu phÝ thanh to¸n theo ph−¬ng thøc TDCT t¹i ng©n hµng
...................52


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
là 1 cách thanh toán phổ biến, cách thanh toán tín dụng chứng từ có nhiều ưu điểm hơn so với các cách khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement