Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chauminhlinh
#751258 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của các NHTM VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Hoµn thiÖn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô NHTM


NguyÔn ThÞ Minh Trang
NguyÔn ThÞ Minh Trang
NguyÔn ThÞ Minh Trang
NguyÔn ThÞ Minh Trang ---- K37 KTNT
K37 KTNT
K37 KTNT
K37 KTNT
2
II. §a d¹ng ho¸ quy m« vµ c¸c h×nh thøc thùc hiÖn dÞch vô ®Ó n©ng cao søc c¹nh
tranh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i........................................................... ... ... 27
1.
Sù cÇn thiÕt ph¶i ®a d¹ng ho¸ quy m« vµ h×nh thøc thùc hiÖn dÞch vô
ng©n hµng th−¬ng m¹i.................................................................. ... ... 27
2.
Ph−¬ng h−íng hoµn thiÖn dÞch vô cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt
Nam hiÖn nay............................................................................... ... ... 32
III. Th¸ch thøc ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.................... ... ... 43
1.
Khã kh¨n tõ bªn trong nÒn kinh tÕ .............................................. ... ... 43
2.
Kh¶ n¨ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi g©y ¶nh h−ëng xÊu tíi
ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i................. ... ... 44
3.
Th¸ch thøc ®Æt ra tõ HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt-Mü .................. ... ... 45

Ch−¬ng III: Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña c¸c
ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam
I. §Þnh h−íng chung.................................................................................... ... ... 49
II. Nh÷ng kiÕn nghÞ chung ®èi víi ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc ..... ... ... 52
1. VÒ phÝa ChÝnh phñ ........................................................................ ... ... 52
2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n−íc....................................................... ... ... 56
3. VÒ tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn .................................................... ... ... 58
III. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam....................... ... ... 58
1.
Ho¹ch ®Þnh vµ lùa chän chiÕn l−îc ph¸t triÓn dÞch vô phï hîp víi ®iÒu kiÖn
cô thÓ cña mçi ng©n hµng....................................................................... ... ... 58
2.
CÊu tróc l¹i bé m¸y tæ chøc ................................................................... ... ... 59
3. §Çu t− trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ................ ... ... 59
4. TriÓn khai thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô mí .................................... ... ... 60
5. T¨ng c−êng c«ng t¸c thÞ tr−êng, qu¶ng c¸o vµ marketing ...................... ... ... 61
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. các loại hình dịch vu của NHTM. chương 2. hoàn thiện các dịch vụ của NHTMVN. chương 3. những kiến nghị nhằm Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement