Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kem_ftu
#751255 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng ngành công nghiệp phần mềm như một động lực phát triển nền kinh tế tri thức tại việt Nam
KILOBOOKS.COM
X©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm nh− mét ®éng lùc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc t¹i ViÖt Nam
NguyÔn ThÞ NguyÖt Minh Líp NhËt 1 K37 Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi
2
®Ò tµi: “ X©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm nh− mét ®éng lùc ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc t¹i ViÖt Nam
“ cho Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña
m×nh. Kho¸ luËn cã kÕt cÊu nh− sau:

Ch−¬ngI: C«ng nghiÖp phÇn mÒm trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ tri thøc t¹i ViÖt Nam.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng cña ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam.

Ch−¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn
ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ng« Quý Nh©m, gi¶ng viªn Khoa
Qu¶n trÞ kinh doanh, ®· nhiÖt t×nh h−íng dÉn em thùc hiÖn Kho¸ luËn nµy.
Do thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu vµ tr¶i nghiÖm thùc tÕ cña t¸c
gi¶ cßn h¹n chÕ, Kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
nhÊt ®Þnh, kÝnh mong thÇy c« vµ b¹n ®äc th«ng c¶m.


Hµ Néi ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002
NguyÔn ThÞ NguyÖt Minh

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. công nghiệp phần mềm trong chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức tại VN. chương 2. thực trạng của ngành công nghiệp phần mềm VN. chương 3. một số
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement