Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tkhoa94
#751254 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia nước ngoài tại thị trường Việt Nam
KILOBOOKS.COM
ChiÕn l−îc kinh doanh cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia n−íc ngoµi t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam


Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng
Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng
Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng
Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Hµ A4/K37

2

®−îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« cïng sù gãp ý cña b¹n ®«ng ®¶o ®éc gi¶ vµ xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch−¬ng I: C«ng ty xuyªn quèc gia vµ chiÕn l−îc kinh
doanh cña hä trªn thÞ tr−êng thÕ giíi
I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty xuyªn quèc gia (TNCs)................................................1
1.1. Kh¸i niÖm TNCs .....................................................................................1
1..2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c TNCs .............................................3
1.3. §Æc tr−ng cña TNCs .............................................................................11
1.4. ¶nh h−ëng cña c¸c TNCs ®èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi .........................12
II. ChiÕn l−îc kinh doanh trªn thÞ tr−êng thÕ giíi cña TNCs .......................17
2.1. M« h×nh chiÕm lÜnh vµ khai th¸c thÞ tr−êng thÕ giíi ............................17
2.2. ChiÕn l−îc chiÕm lÜnh vµ khai th¸c thÞ tr−êng thÕ giíi ........................23
2.3. Xu thÕ kinh doanh cña TNCs hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai ...............................29
Ch−¬ng II: ChiÕn l−îc kinh doanh cña TNCs n−íc ngoµi t¹i
thÞ tr−êng ViÖt Nam

I. §iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¸c TNCs n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam....................32
1.1. Nh÷ng thuËn lîi chñ yÕu .......................................................................32
1.2. Nh÷ng khã kh¨n næi bËt ........................................................................35
II. ChiÕn l−îc kinh doanh cña TNCs n−íc ngoµi t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam .39
2.1. §Æc ®iÓm chung cña c¸c TNCs vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam ....................39
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. công ty xuyên quốc gia và chiến lược kinh doanh của họ trên thị trường thế giới. chương 2. chiến lược kinh doanh của TNCs nước ngoài tại thị trường VN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement