Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lovezenyvitkon
#751238 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của ODA Nhật Bản với nền kinh tế một số nước ASEAN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn Trung Thµnh – NhËt3- K37C
2


lêi nãi ®Çu
NhËt B¶n vµ ASEAN cïng lµ c¸c quèc gia n»m trong khu vùc Ch©u ¸, cã
sù gÇn gòi nhau vÒ mÆt ®Þa lý vµ nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång vÒ lÞch sö, v¨n hãa, phong tôc tËp qu¸n v× vËy NhËt B¶n ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n−íc trong ASEAN tõ vµi thËp kû nay. HiÖp héi c¸c quèc gia ASEAN trë thµnh khu vùc thu hót sù chó ý nhiÒu nhÊt cña NhËt B¶n. Sù trî gióp nhiÒu mÆt cña
NhËt B¶n cho c¸c quèc gia nµy, ®Æc biÖt lµ VIÖn trî ph¸t triÓn chÝnh
thøc (ODA) ®· ®ãng gãp mét phÇn hÕt søc quan träng ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa ë c¸c quèc gia trong ASEAN vµ mèi quan hÖ NhËt B¶n-
ASEAN trë nªn g¾n kÕt chÆt chÏ nh− hiÖn nay lµ nhê mét phÇn kh«ng nhá cña nguån ODA tõ NhËt B¶n. Kho¸ luËn tËp trung ph©n tÝch chÝnh s¸ch, thùc tr¹ng vµ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc tõ viÖc sö dông nguån ODA NhËt B¶n. Tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc thµnh c«ng vµ bµi häc kh«ng thµnh c«ng cña tõng quèc gia trong viÖc thu hót- sö dông ODA cña NhËt B¶n. Song ®©y lµ mét vÊn ®Ò lín, tr¶i dµi trong nhiÒu thËp niªn vµ do nh÷ng h¹n chÕ vÒ kh¸ch quan còng nh− chñ quan, cho nªn néi dung chØ tËp trung vµo nh÷ng h−íng quan träng ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu, xem xÐt c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tµi trî
ODA NhËt B¶n cho ASEAN; tõ viÖc ph©n tÝch diÔn biÕn cña chÝnh s¸ch ngo¹i giao kinh tÕ cña NhËt B¶n tíi chÝnh s¸ch "ChÝnh trÞ hãa" chÝnh s¸ch ngo¹i giao
kinh tÕ, vµ thùc thi tµi trî theo tinh thÇn häc thuyÕt FUKUDA. §ång thêi dù b¸o ho¹t ®éng ODA cña NhËt B¶n cho mét sè n−íc ASEAN, sau cïng lµ ®−a ra mét sè gîi ý ®èi víi ViÖt Nam ®Ó t¨ng c−êng thu hót vµ sö dông ODA cña NhËt B¶n
sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.
HiÖn nay NhËt B¶n kh«ng chØ lµ nhµ tµi trî ODA lín nhÊt cho c¸c n−íc
ASEAN, mµ cßn lµ b¹n hµng th−¬ng m¹i vµ nhµ ®Çu t− lín vµo ASEAN. NhËt B¶n trong nhiÒu n¨m qua lu«n gi÷ vÞ trÝ hµng ®Çu vÒ c¶ sè vèn cam kÕt vµ l−îng ODA ®−îc gi¶i ng©n. ODA nãi chung vµ ODA NhËt B¶n nãi riªng ®· ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh trong trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c quèc gia
§«ng Nam ¸ trong nh÷ng thËp niªn cuèi cïng cña thÕ kû XX.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho các nước ASEAN, mà còn là bạn hàng thương mại và nhà đầu lớn vào ASEAN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement