Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kokotsk2003
#751236 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện và phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thu HiÒn – Líp Nga K37C
2
3. §èi t−îng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu
3.1 §èi t−îng nghiªn cøu
Kho¸ luËn nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ
tÝn dông ë ViÖt Nam. 3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu
Kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu viÖc ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n
thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn nay.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n
tÝch, tæng hîp vµ so s¸nh. 5. KÕt cÊu cña kho¸ luËn
Tªn ®Ò tµi:

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn viÖc sö dông thÎ tÝn
dông trong thanh to¸n ë ViÖt Nam
Bè côc kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1
: Giíi thiÖu tæng quan vÒ thÎ tÝn dông
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông ë
ViÖt Nam (LÊy Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam lµm ®iÓm nghiªn cøu) Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn viÖc sö dông thÎ
tÝn dông ë ViÖt Nam
Kho¸ luËn bµn vÒ mét ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam
trong khi tr×nh ®é cña ng−êi viÕt cßn h¹n chÕ, do vËy, nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµ khã tr¸nh khái. Em kÝnh mong c¸c thÇy c« gãp ý ®Ó em cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thªm tr×nh ®é hiÓu biÕt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c thµy c« gi¸o ®· d¹y dç em d−íi
m¸i tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. TS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn nµy. Ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, c¸c anh chÞ ë Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi, HiÖp héi c¸c Ng©n hµng thanh to¸n thÎ ViÖt Nam, Toµ so¹n B¸o ThÞ tr−êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· quan t©m gióp ®ì ch¸u trong suèt thêi gian qua.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng được sử dụng rất ít. thanh toán bằng ngân phiếu có nhi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement