Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pjm_boys
#751235 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của giày dép Việt Nam trên thị trường thế giới
KILOBOOKS.COM
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu Ch−¬ng 1 : thÞ tr−êng giµy dÐp thÕ giíi............................. 1. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng giµy dÐp thÕ giíi
.............................................
2. T×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô vµ bu«n b¸n hµng giµy dÐp thÕ giíi
.......
2.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu.........................................................
2.1.1 T×nh h×nh chung.......................................................................... 2.1.2 Mét sè n−íc, khu vùc s¶n xuÊt giµy dÐp lín trªn thÕ giíi..........
2.2 T×nh h×nh nhËp khÈu vµ tiªu thô..........................................................
2.2.1 T×nh h×nh chung.......................................................................... 2.2.2 Mét sè n−íc, khu vùc tiªu thô giµy dÐp lín trªn thÕ giíi...........
2.3 §Æc ®iÓm mËu dÞch hµng giµy dÐp thÕ giíi.........................................
2.3.1 VÒ c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu........................................................... 2.3.2 VÒ gi¸ xuÊt khÈu mÆt hµng giµy dÐp .......................................... 2.3.3 VÒ hÖ thèng ph©n phèi................................................................ 2.3.4 VÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh...............................
3. Xu h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh giµy dÐp thÕ giíi
.................................
3.1 Xu h−íng s¶n xuÊt.............................................................................. 3.2 Xu h−íng tiªu thô................................................................................ 3.3 Xu h−íng c¹nh tranh........................................................................... Ch−¬ng 2 : ngµnh c«ng nghiÖp da giµy viÖt nam........... 1. Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh c«ng nghiÖp da giµy ViÖt Nam
..............................
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn...................................................... 1.2 VÞ trÝ cña ngµnh c«ng nghiÖp da giµy trong nÒn kinh tÕ quèc d©n...... 2. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp da giµy ViÖt Nam
..........
2.1 §Æc ®iÓm s¶n xuÊt...............................................................................
2.1.1 ThiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nhµ x−ëng.................................................. 2.1.2 Nguyªn phô liÖu.......................................................................... 2.1.3 Lao ®éng..................................................................................... 2.1.4 Tµi chÝnh.....................................................................................

1 1 2 2 2 4 9 9
10 15 15 17 18 20 22 22 24 25 27 27 27 29
30 30 30 31 33 36
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. thị trường giày dép thế giới. chương 2. ngành công nghiệp da giày Việt Nam. chương 3. Đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của giày dép
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement