Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gard
#751234 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động XNK ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
-------------------------------------------------------------------------- 4
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i
---------------------------------- 6
I: Tû gi¸ hèi ®o¸i
------------------------------------------------------------------ 6
1. Kh¸i niÖm---------------------------------------------------------------------- 6
2. Ph−¬ng ph¸p yÕt tû gi¸------------------------------------------------------- 7 3. Ph©n lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i ----------------------------------------------------- 8 4. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÕ giíi - 9
II
.
Mèi quan hÖ gi÷a tû gi¸ hèi ®o¸i vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
----- 14
1. NhËp khÈu, xuÊt khÈu vµ tû gi¸ hèi ®o¸i----------------------------------- 14
1.1.Sù h×nh thµnh ®−êng cung tiÒn tÖ -------------------------------------- 14
1.2.Sù h×nh thµnh ®−êng cÇu tiÒn tÖ ---------------------------------------- 15
2. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi tû gi¸ hèi ®o¸i --------------------------------- 17 2.1.Sù æn ®Þnh trong tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ -------------------------- 17
2.2.Tr¹ng th¸i c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ --------------------------------- 18 2.3 Møc chªnh lÖch l¹m ph¸t----------------------------------------------- 20
2.4.Sù thay ®æi l·i suÊt trong n−íc ----------------------------------------- 25 2.5. §Çu t− n−íc ngoµi, dÞch vô, chuyÓn tiÒn ----------------------------- 26 2.6. KiÓm so¸t cña chÝnh phñ ----------------------------------------------- 27 2.7. Mét sè nh©n tè kh¸c----------------------------------------------------- 29
3. ¶nh h−ëng cña biÕn ®éng tû gi¸ tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu -------- 30
3.1 Khi tû gi¸ biÕn ®éng t¨ng, ®ång b¶n tÖ gi¶m gi¸--------------------- 30 3.2 Khi tû gi¸ biÕn ®éng gi¶m, ®ång b¶n tÖ lªn gi¸ ---------------------- 32
Ch−¬ng II: Tû gi¸ hèi ®o¸i víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña viÖt nam
trong thêi gian qua
---------------------------------------------------------------- 34
I. Tæng quan vÒ xuÊt nhËp khÈu cña viÖt nam tõ 1989 tíi nay
----------- 34
II.T¸c ®éng cña biÕn ®éng tû gi¸ tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong
thêi gian võa qua
------------------------------------------------------------------ 39

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
tỷ giá hối đoái trực tiếp tác động đến sự thăng bằng trong cán cân thanh toán quốc tế của 1 quốc gia, mà trước hết là những thay đổi trong cán cân tài khoản vãn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement