Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_bau
#751233 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các thể thức tín dụng điều chỉnh cơ cấu và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
KILOBOOKS.COM
Khóa Luận Tốt Nghiệp Nguyễn Liên Phương

2
cÊu, nh»m thÝch øng tèt h¬n víi m«i tr−êng quèc tÕ kÐm thuËn lîi vµ
h−íng tíi môc tiªu t¨ng tr−ëng cao vµ bÒn v÷ng. Trong nç lùc cñng cè lý do tån t¹i cña m×nh, c¸c tæ chøc Bretton Woods (c¸c IFI) ®· n¾m lÊy c¬
héi nµy ®Ó thùc hiÖn hç trî c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch vÜ m« vµ vi m« th«ng qua c¸c kho¶n tÝn dông hç trî cho c¸c ch−¬ng tr×nh
®iÒu chØnh c¬ cÊu trung h¹n. Dùa trªn nÒn t¶ng cña chñ nghÜa t©n cæ ®iÓn coi nhµ n−íc vµ c¸c chÝnh s¸ch can thiÖp cña nhµ n−íc lµ nguyªn nh©n g©y
ra nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ, c¸c IFI chñ tr−¬ng hç trî c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®iÒu chØnh c¬ cÊu (§CCC) theo h−íng gi¶m bít vai trß cña nhµ n−íc, t¨ng c−êng vai trß cña thÞ tr−êng vµ khu vùc t− nh©n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n kinh tÕ b»ng c¸ch cho c¸c n−íc nµy vay nh÷ng kho¶n tÝn dông ®i
kÌm ®iÒu kiÖn §CCC. §Õn cuèi thËp kû 80 ®Çu thËp kû 90, sù sôp ®æ cña
chñ nghÜa xa héi ë Liªn X« vµ §«ng ¢u vµ viÖc chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ tr−êng cña mét lo¹t c¸c nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung ®· më réng
thªm d− ®Þa ho¹t ®éng cho c¸c kho¶n tÝn dông §CCC. C©u hái ®Æt ra lµ: cã ®óng lµ c¸c IFI, ®iÓn h×nh lµ IMF vµ WB, víi c¸c sø m¹ng ®Æc biÖt vµ ¶nh h−ëng mµ kh«ng mét tæ chøc ®a quèc gia nµo cã thÓ s¸nh kÞp, ®ang trë thµnh nh÷ng nguån cè vÊn chÝnh s¸ch s¸ng suèt vµ trî thñ ®¾c lùc cho c¸c
n−íc ®ang ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm mét m« h×nh ph¸t triÓn hîp lý, hay chóng ®¬n thuÇn chØ lµ nh÷ng c«ng cô phæ biÕn kiÓu kinh tÕ thÞ tr−êng vµ x©y dùng mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ míi phï hîp víi lîi Ých cña c¸c n−íc OECD, c¸c cæ ®«ng hïng m¹nh nhÊt vµ ®ang chi phèi mäi quyÕt
®Þnh cña c¸c IFI ?
Bëi v× trªn thùc tÕ, tõ gi÷a thËp kû 80 ®Õn nay ®· vµ ®ang cã hµng
chôc n−íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam ®−îc h−ëng nh÷ng
kho¶n tÝn dông §CCC cña c¸c IFI, nh−ng t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo vÉn cßn phæ biÕn, khñng ho¶ng kinh tÕ vÉn cßn ®Òu ®Æn x¶y ra.

Chóng ta vµ nhiÒu n−íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c ®· quen víi viÖc h©n
hoan tr−íc nh÷ng ®¸nh gi¸ l¹c quan cña c¸c IFI vÒ nÒn kinh tÕ n−íc m×nh
vµ ng−îc l¹i, nh−ng chóng ta kh«ng nªn quªn r»ng ngay tr−íc khi cuéc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc đánh giá được tác dụng thực chất của các khoàn tín dụng điêu chỉnh cơ cấu đối với các nước đang phát triển tỏ ra là yêu cầu hết sức cần thiết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement