Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By grchai1
#751232 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thâm nhập thị trường Mỹ - cơ hội và thách thức đối với các DNVN hiện nay
KILOBOOKS.COM
Th©m nhËp thÞ tr−êng Mü - C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay


Lêi nãi ®Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa héi nhËp víi
nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®Çy khëi s¾c. ThÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam kh«ng cßn bã hÑp ë mét sè n−íc
thuéc khèi X· héi chñ nghÜa hay nh÷ng n−íc trong khu vùc n÷a mµ nã ®· vµ ®ang v−¬n réng ra kh¾p thÕ giíi.
ThÞ tr−êng Mü-mét thÞ tr−êng khæng lå cã søc tiªu thô lín nhÊt thÕ giíi,
còng ®ang lµ môc tiªu chinh phôc cña ViÖt Nam. Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt-Mü nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ sau khi HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt-Mü ®−îc ký kÕt, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü ®· t¨ng lªn râ rÖt vµ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng
to lín cña thÞ tr−êng Mü, ViÖt Nam ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó th©m nhËp vµ chinh phôc thÞ tr−êng nµy. Nh−ng muèn th©m nhËp ®−îc thÞ tr−êng Mü tr−íc
hÕt ta ph¶i hiÓu ®−îc nã, v× ®©y lµ yÕu tè cÇn thiÕt hµng ®Çu khi th©m nhËp bÊt cø thÞ tr−êng nµo, nhÊt lµ thÞ tr−êng Mü, vèn lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng nh−ng còng ®Çy rñi ro vµ th¸ch thøc.
Tuy nhiªn, hiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cßn thiÕu nh÷ng
th«ng tin vµ ch−a cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr−êng nµy, dÉn ®Õn nhiÒu thua thiÖt ®¸ng tiÕc x¶y ra khi xuÊt khÈu hµng vµo Mü còng nh− ch−a kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr−êng Mü. V× vËy, ng−êi viÕt lùa chän ®Ò tµi
Th©m nhËp thÞ tr−êng Mü-c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam hiÖn nay
” víi hy väng phÇn nµo gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn thÞ tr−êng Mü cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vµ nhËn thøc ®−îc râ h¬n nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n khi xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo Mü ®Ó tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lÝ nh»m tËn dông ®−îc c¬ héi, kh¾c phôc ®−îc khã kh¨n ®Ó ®¹t ®−îc ®Ých cuèi cïng lµ chinh phôc vµ ®øng v÷ng ®−îc trªn thÞ tr−êng réng lín ®Çy tiÒm n¨ng nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. nghiên cứu tổng quan về thị trường Mỹ. chương 2. cơ hội và thách thức khi DNVN thâm nhập thị trường Mỹ. chương 3. giải pháp thúc đẩy hiệu quả hđ thâm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement