Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#751230 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường tài chính Mỹ và bài học kinh nghiệp cho việc phát triển thị trường tài chính VN
KILOBOOKS.COM
Mai ThÞ Thanh Thuû


Kho¸ luËn tèt nghiÖp 2003


2
tr−íc. MÆc dï cã nhiÒu kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi gi÷a
ViÖt Nam vµ Mü nh−ng chÝnh nh÷ng thµnh c«ng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh Mü vµ lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi cña nã cïng víi rÊt nhiÒu nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
quý b¸u ®· cã søc thu hót lín ®èi víi nh÷ng ng−êi ®ang quan t©m t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi
“ThÞ tr−êng tµi chÝnh Mü vµ bµi häc kinh nghiÖm cho viÖc ph¸t
triÓn thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam“

®· lÇn theo nh÷ng h−íng ®i Êy. Hy väng tõ
viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thÞ tr−êng tµi chÝnh Mü, chóng ta cã thÓ ®óc kÕt ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm bæ Ých cho ViÖt Nam, tiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
Khãa luËn bao gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÞ tr−êng tµi chÝnh Mü
Ch−¬ng III: Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng
tµi chÝnh ViÖt Nam
§©y lµ mét ®Ò tµi cã ph¹m vi réng lín, nh−ng trong giíi h¹n cña mét ®Ò tµi
kho¸ luËn tèt nghiÖp, t¸c gi¶ chØ ®i s©u khai th¸c mét sè khÝa c¹nh ®iÓn h×nh trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh Mü vµ ®óc rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cÇn thiÕt nhÊt cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam.
Th«ng qua ®©y, t¸c gi¶ xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh tíi
Th.S §Æng ThÞ Nhµn, ng−êi ®· ®−a ra nhiÒu ý kiÕn quý b¸u vµ tËn t×nh h−íng dÉn ®Ó t¸c gi¶ cã thÓ hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt khãa luËn nµy. §ång thêi t¸c gi¶ còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña TS Lª Quèc Lý, Vô Tµi chÝnh TiÒn tÖ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−.
Bµi khãa luËn nµy ch¾c ch¾n vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt v× vËy t¸c gi¶ rÊt
mong nhËn ®−îc sù gãp ý, ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc vÒ khãa luËn ®Ó
vÊn ®Ò thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam ®−îc më réng h¬n, vµ sím cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc nhµ.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng qua về thị trường tài chính. chương 2. thực trạng hoạt động thị trường tài chính Mỹ. chương 3. Những bài học kinh nghiệm cho việc phát triển TTTC
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement