Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Finegan
#751229 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giao nhận hàng hóa XNK tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp -2003 Khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng


Lª Thuú H−¬ng - Nga K38E

nhËn kho vËn ngo¹i th−¬ng (Vinatrans) HP. Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p” lµm ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp.
Néi dung cña kho¸ luËn tèt nghiÖp gåm 3 ch−¬ng (kh«ng kÓ lêi nãi ®Çu
vµ kÕt luËn)
- Ch−¬ng I: Vai trß cña ho¹t ®éng giao nhËn hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ch−¬ng II: Ho¹t ®éng giao nhËn hµng ho¸ XNK t¹i c«ng ty giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th−¬ng (Vinatrans) HP - Ch−¬ng III: TriÓn väng cña ngµnh giao nhËn nãi chung vµ cña c«ng ty Vinatrans nãi riªng. Mét sè gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ.
Nh©n ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n sinh viªn,
nh÷ng ng−êi ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr−êng ®¹i häc Ngo¹i th−¬ng, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o - tiÕn sÜ NguyÔn V¨n Hång- gi¶ng viªn khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng- ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn t«i hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. V× ®©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn cao nªn trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, vËy mong c¸c b¹n ®äc th«ng c¶m vµ cho ý kiÕn ®ãng gãp.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội, vào thế kỷ 15-16 một loại hình dịch vụ mới đã ra đời, tạo thuận lợi và đẩy mạnh quá trình vận tải, đặc biệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement