Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kate_pham3
#751228 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn ODA tại thành phố HN
KILOBOOKS.COM


2
¸n ODA còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng v−íng m¾c ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò gi¶i ng©n. ChÝnh
v× vËy xem xÐt, tæng kÕt, ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng ODA trong thêi gian qua lµ v« cïng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt
m¹nh vµ kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n v−íng m¾c víi mong muèn cã thÓ tËn dông ®−îc mäi c¬ héi thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA mét c¸ch hiÖu qu¶, gãp
phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn Thñ ®« trong t−¬ng lai. §©y còng chÝnh lµ môc ®Ých
nghiªn cøu cña bµi kho¸ luËn cña em víi ®Ò tµi: : “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p huy
®éng vµ sö dông vèn ODA t¹i thµnh phè Hµ Néi”
KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ODA vµ t×nh h×nh thu hót vµ sö dông vèn
ODA t¹i ViÖt Nam tõ n¨m 1993 ®Õn nay
Ch−¬ng II. T×nh h×nh thu hót vµ sö dông vèng ODA trªn ®Þa bµn Hµ Néi giai
®o¹n 1993 ®Õn nay

Ch−¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót vµ sö dông vèn ODA
trªn ®Þa bµn Hµ Néi
Kho¸ luËn cña em ®−îc hoµn thµnh víi sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o
NguyÔn ThÞ ViÖt Hoa, chó NguyÔn Huy Anh còng tËp thÓ chuyªn viªn phßng ViÖn trî
vµ Vay vèn – Së KÕ ho¹ch & §Çu t− Hµ Néi
Qua ®©y em còng muèn bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o vµ c¸c c¸n
bé, chuyªn viªn Së KÕ ho¹ch & §Çu t− Hµ Néi ®· gióp em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề chung về ODA và tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA tại VN từ năm 1993 đến nay. chương 2. tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA trên địa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement