Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By keo_ngoc
#751222 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số đối sách của Trung Quốc khi bị kiện bán phá giá từ phía nước ngoài. bài học kinh nghiệm cho Việt nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
L−u LÖ Quyªn – Trung 1 – K38E

2

2. Môc ®Ých nghiªn cøu.
Giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¸n ph¸ gi¸, chèng b¸n ph¸ gi¸ cïng víi
nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña chóng; tõ ®ã ®i s©u nghiªn cøu thùc tr¹ng bÞ kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ c¸c ®èi s¸ch tõ phÝa chÝnh phñ vµ c¸c doanh
nghiÖp Trung Quèc. Trªn c¬ së nh− vËy rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm ®Ò xuÊt cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
Khãa luËn tËp trung nghiªn cøu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu vµ thùc tÕ
bÞ kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Trung Quèc trong thêi gian qua, c¸c ®èi s¸ch
mµ chÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc ®−a ra. Bªn c¹nh ®ã còng ®i vµo nghiªn cøu mét sè nÐt næi bËt cña thùc tr¹ng bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña ViÖt Nam trong mÊy n¨m gÇn ®©y.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung trªn, ng−êi viÕt ®· sö dông nh÷ng ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu sau :
− Ph−¬ng ph¸p thu thËp, tæng hîp tµi liÖu.
− Ph−¬ng ph¸p thèng kª häc ®¬n gi¶n.
− Ph−¬ng ph¸p lý luËn biÖn chøng.
5. Néi dung nghiªn cøu.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu nh− trªn, ®Ò tµi sÏ bao gåm c¸c phÇn :

Ch−¬ng I : C¬ së lÝ luËn vÒ b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸.

Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng Trung Quèc bÞ kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y.

Ch−¬ng III : Bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam trong viÖc gi¶i
quyÕt c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸.
Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, ®Ò tµi nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt, em mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thµy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.S. NguyÔn Xu©n N÷, gi¶ng viªn khoa KTNT
®· h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. cơ sở lý luận về bán phá giá và chống bán phá giá. chương 2. thực trạng Trung Quốc bị kiện chống bán phá giá trong những năm gần đây. chương 3. bài họ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement