Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_dautay_kute_2k8
#751216 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy chế pháp lý về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thực tiễn áp dụng ở VN
KILOBOOKS.COM

2
thµnh c«ng chiÕn l−îc trªn. Tuy nhiªn, ®Ó t¹o thªm c¸c mÆt hµng chñ lùc hay n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng hãa cã xuÊt xø ViÖt Nam trªn thÞ tr−-êng quèc tÕ, ViÖt Nam cÇn tranh thñ nh÷ng −u ®·i tõ bªn ngoµi dµnh cho
hµng hãa cã xuÊt xø ViÖt Nam. Vµ mét trong nh÷ng chøng tõ quan träng mang l¹i lîi thÕ cho hµng hãa cã xuÊt xø ViÖt Nam lµ GiÊy chøng nhËn xuÊt
xø hµng hãa.
MÆc dï ra ®êi vµ ®−îc sö dông tõ rÊt l©u, nh−ng ph¶i ®Õn khi Nhµ n−íc
cã chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa míi thùc sù ®−îc quan t©m mét c¸ch tháa ®¸ng. Cã thÓ coi GiÊy chøng nhËn xuÊt xø lµ mét trong nh÷ng chøng tõ quan träng, mét tÊm giÊy th«ng hµnh ®Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Tuy nhiªn, tËn dông ®−îc hÕt nh÷ng lîi thÕ cña GiÊy chøng nhËn xuÊt
xø hµng hãa kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. HiÖn nay, trªn thÕ giíi, mçi
quèc gia, mçi hÖ thèng kinh tÕ ¸p dông mét chÕ ®é xuÊt xø kh¸c nhau. Mçi chÕ ®é xuÊt xø nµy l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ tiªu chuÈn xuÊt xø, vÒ b»ng chøng, chøng tõ... §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¶i nghiªn cøu
vµ tu©n thñ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt xø vµ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng trªn, nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã
c¸ch nh×n ®óng h¬n trong viÖc ¸p dông c¸c quy t¾c xuÊt xø theo mét sè HiÖp ®Þnh quèc tÕ ®èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ vÊn ®Ò sö dông GiÊy chøng
nhËn xuÊt xø hµng hãa, em ®· chän ®Ò tµi: Quy chÕ ph¸p lý vÒ GiÊy
chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa vµ thùc tiÔn ¸p dông ë ViÖt Nam
cho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
B»ng ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tõ thùc tÕ, ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n
tÝch quy t¾c xuÊt xø cña mét sè HiÖp ®Þnh quèc tÕ cã ¶nh h−ëng tíi ViÖt Nam, ®Ò tµi nµy còng ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc cÊp GiÊy
chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa ë ViÖt Nam.
Kho¸ luËn gåm lêi nãi ®Çu vµ 3 ch−¬ng:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mặc dù ra đời và được sử dụng từ rất lâu, nhưng phải đến khi NN có chính sách mở cửa kinh tế, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới thực sự được quan tâm 1 cách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement