Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By voicontranthibichlien
#751211 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển vận tải đa cách tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lª Thu Trang - NhËt 3 K38F - §HNT
2
Môc lôcTrang
Lêi nãi ®Çu
........................................................................................... 1
Ch−¬ng I: Tæng quan chung vÒ VT§PT
.................................. 3
1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß cña VT§PT
.................................................. 3

1.1.1 Kh¸i niÖm
.................................................................................. 3

1.1.2 §Æc ®iÓm cña VT§PT
.............................................................. 4

1.1.3 Vai trß cña VT§PT
.................................................................. 5

1.1.4 C¸c h×nh thøc cña VT§PT
...................................................... 8
1.1.5 C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt trong VT§PT
.................................... 11

1.1.5.1 C¸c ph−¬ng thøc vËn t¶i trong VT§PT ...................... 11
1.1.5.2 C¸c ®Çu mèi chuyÓn tiÕp vµ th«ng tin trong VT§PT ...................................................................... 14
1.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña VT§PT
................................................ 16
1.2.1 Sù ra ®êi cña ngµnh vËn t¶i Container
................................. 16
1.2.2 Sù ra ®êi cña ngµnh VT§PT
................................................. 17
1.2.3 Sù ra ®êi cña VT§PT lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu trong
sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i .................................
22
Ch−¬ng II: Tæ chøc chuyªn chë hµng ho¸ b»ng
VT§PT t¹i ViÖt Nam
................................................ 29
2.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña VT§PT t¹i ViÖt Nam
.............................. 29
2.2 C¬ së ph¸p lý cña VT§PT
............................................................ 31
2.2.1 C«ng −íc cña LHQ vÒ chuyªn chë hµng ho¸ b»ng
VT§PT quèc tÕ .......................................................................
33
2.2.2 Quy t¾c cña UNTAD/ICC vÒ chøng tõ VT§PT
..................... 38
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan chung về vận tải đa cách. chương 2. tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa cách tại VN. chương 3. các giải pháp phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement