Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhphuong_11788
#751209 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động marketing internet tại việt Nam
KILOBOOKS.COM
2
Lêi më ®ÇuTuy ch−a ®Çy 17 n¨m ®æi míi nh−ng ë ViÖt Nam hiÖn nay, nÕu muèn
mua mét chiÕc « t«, chóng ta kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®i ®Õn hÕt gian hµng tr−ng bµy s¶n phÈm cña h·ng nµy ®Õn h·ng kh¸c, xem xÐt tØ mØ chi tiÕt tõng mÉu m·, kiÓu d¸ng, tÝnh n¨ng, gi¸ c¶..., råi tiÕn hµnh so s¸nh gi÷a c¸c lo¹i ®Ó chän ra mét chiÕc xe phï hîp nhÊt. TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n tèn nhiÒu thêi gian vµ søc lùc ®ã giê ®©y cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ngay t¹i nhµ, th«ng qua Internet. ChØ b»ng nh÷ng ®éng t¸c nhÊn “chuét”, chóng ta cã thÓ xem xÐt c¸c gian hµng vµ c¸c catalog s¶n phÈm, tham kh¶o gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i xe kh¸c nhau. Vµ chóng ta hoµn toµn cã thÓ ®Æt mua mét chiÕc xe phï hîp víi së thÝch vµ tói tiÒn cña m×nh nhÊt. §iÒu tiÖn lîi lý t−ëng ®ã khiÕn chóng ta kh«ng thÓ coi th−êng Internet.

Trªn ®©y chØ lµ mét trong sè rÊt nhiÒu tiÖn Ých mµ Internet cã thÓ mang
l¹i cho chóng ta. M¹ng Internet thùc sù ®ang më ra mét kh«ng gian míi cho
ho¹t ®éng kinh doanh, mµ ng−êi ta vÉn th−êng gäi lµ “ th−¬ng m¹i ®iÖn tö”. Tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña th−¬ng m¹i Internet trªn toµn thÕ giíi thóc ®Èy nhiÒu n−íc nhanh chãng øng dông nã mét c¸ch réng r·i ®Ó cã thÓ thu ®−îc hiÖu
qu¶ lín nhÊt vÒ kinh tÕ vµ x· héi.
Trong cÊu tróc vµ vËn hµnh th−¬ng m¹i ®iÖn tö Internet, xÐt trªn c¶ khÝa
c¹nh kinh doanh vµ qu¶n trÞ, Marketing Internet ®ang ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng bëi nã kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn nh÷ng néi dung cèt lâi cña c¸c giao dÞch vµ th−¬ng vô mµ cßn t¹o dùng nªn thÞ tr−êng “¶o”, thÞ tr−êng “sè ho¸” cho c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi nã còng ®Þnh râ nh÷ng c«ng cô nh»m thùc hiÖn
c¸c môc tiªu th−¬ng m¹i trªn thÞ tr−êng nµy. ý thøc ®−îc t×nh h×nh cËp nhËt ®ã,
em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “ Ho¹t ®éng Marketing Internet t¹i ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”.
Kho¸ luËn nµy ®−îc kÕt cÊu theo 3 ch−¬ng nh− sau :
Ch−¬ng 1 : Tæng quan vÒ ho¹t ®éng Marketing Internet trªn thÕ giíi. Ch−¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing Internet t¹i ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về Hoạt động marketing internet trên thế giới. chương 2. thực trạng Hoạt động marketing internet tại VN. chương 3. định hướng và giải pháp c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement