Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngohuythanh_112
#751208 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lạm phát, giảm phát ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ứng phó
KILOBOOKS.COM
L¹m ph¸t, gi¶m ph¸t ë ViÖt Nam – thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p øng phã

Ph¹m ThÞ Linh – Líp Anh 7, K37B
2
thµnh c«ng vµ h¹n chÕ trong c¸c gi¶i ph¸p mµ Nhµ n−íc ta ®· thùc hiÖn, ®ång thêi
ph©n tÝch xu h−íng l¹m ph¸t, gi¶m ph¸t ë n−íc ta trong t−¬ng lai. Tõ ®ã, kho¸ luËn ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ trªn tÇm vÜ m« vµ nhÊn m¹nh tÝnh ®ång bé cña c¸c gi¶i ph¸p còng nh− sù chÆt chÏ, cã hÖ thèng trong c¸ch ph©n tÝch.
Víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n nh− trªn, kho¸ luËn ®−îc tr×nh bµy theo 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ l¹m ph¸t vµ gi¶m ph¸t
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng l¹m ph¸t, gi¶m ph¸t ë ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch cña
chÝnh phñ
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p øng phã víi l¹m ph¸t vµ gi¶m ph¸t ë ViÖt Nam tõ
nay cho ®Õn n¨m 2010.
Hy väng r»ng kho¸ luËn sÏ cã Ých cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, c¸c nhµ
kinh doanh vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về Lạm phát, giảm phát. chương 2. thực trạng Lạm phát, giảm phát ở Việt Nam và chính sách của chính phủ. chương 3. các giải pháp ứng phó với
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online