Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Alcott
#751204 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư phát triển VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ kuËn tèt nghiÖp Mai ThÞ Ph−¬ng Th¶o
Líp A3 – K38A Khoa Kinh tÕ ngo¹i
th−¬ng
2
V× vËy, biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ph¸t triÓn m¹nh vµ ®em l¹i lîi Ých cao cho nÒn kinh tÕ vµ b¶n th©n Së lµ rÊt cÇn thiÕt, ®©y còng lµ vÊn ®Ò ®ang ®−îc ®Æt ra víi toµn bé ngµnh ng©n hµng.. Tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ h÷u dông cña vÊn ®Ò, em mong muèn ®−îc gãp mét phÇn rÊt nhá vµo viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy nh»m c¶i thiÖn thùc tr¹ng cßn yÕu kÐm trong kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN vµ kiÕn thøc
®· häc ®−îc, em xin ®−îc nghiªn cøu ®Ò tµi: Ho¹t ®éng kinh doanh
ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN- thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. .
KÕt cÊu kho¸ luËn nµy gåm:
A. Lêi nãi ®Çu.
B. Néi dung
.
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ thÞ tr−êng ngo¹i hèi vµ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i (NHTM).
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (NH§T&PTVN)
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam.
C. KÕt luËn.
Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003.
Sinh viªn thùc hiÖn
Mai ThÞ Ph−¬ng Th¶o.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về thị trường ngoại hối và Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM. chương 2. thực trạng Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại sở giao dịch I
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement