Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kazumi_cobengocnghech
#751203 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
®êi sèng ng−êi d©n vÉn nghÌo khã. VËy ph¶i lµm g× ®Ó t¹o thªm nh÷ng m¶ng s¸ng trong bøc tranh kinh tÕ vïng biªn? §©y chÝnh lµ néi dung chÝnh cña Héi nghÞ s¬ kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng chÝnh phñ vÒ ¸p dông thÝ ®iÓm mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch khu vùc KTCK (1/11/2000) ®Ó råi sau ®ã quyÕt ®Þnh 53 cña Thñ t−íng chÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn KTCK ®−îc ra ®êi (19/4/2001). Cã thÓ nãi, chÝnh s¸ch −u ®·i cña nhµ n−íc th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thÝ ®iÓm vµ 53/Q§-TTg ®· lµm cho khu KTCK ngµy cµng s«i ®éng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ khu KTCK vÉn ch−a ph¸t triÓn t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng
vµ cßn béc lé nh÷ng tån t¹i v−íng m¾c.
V× vËy, víi ®Ò tµi "Ph¸t triÓn khu vùc cöa khÈu biªn giíi ViÖt Nam", kho¸
luËn sÏ ®−a ra m« h×nh ph¸t triÓn khu KTCK, ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng khu KTCK nãi chung vµ khu KTCK Lµo Cai nãi riªng, tõ ®ã ®−a ra mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ còng nh− ®¸nh gi¸ triÓn väng ph¸t triÓn cña
khu vùc nµy. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn v¨n lµ c¸c khu vùc ph¸t triÓn khu KTCK, nh÷ng chÝnh s¸ch −u ®·i, thùc tr¹ng ho¹t ®éng, nh÷ng v−íng m¾c tån t¹i, thuËn lîi vµ khã kh¨n mµ khu vùc nµy gÆp ph¶i trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA, còng nh− triÓn väng ph¸t triÓn khu KTCK.
VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, luËn v¨n sö dông kÕt hîp c¸c ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu truyÒn thèng, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp vµ so s¸nh, ph©n tÝch ®−êng lèi, chÝnh s¸ch v©n v©n.
VÒ bè côc, luËn v¨n ®−îc x©y dùng gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1-Giíi
thiÖu tæng quan vÒ KTCK bao gåm m« h×nh ph¸t triÓn khu KTCK vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ khu KTCK ë ViÖt Nam. Ch−¬ng 2-Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng khu KTCK nãi chung vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng t¹i khu KTCK Lµo Cai nãi riªng.
Ch−¬ng nµy còng chØ ra nh÷ng bÊt cËp, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc trong viÖc ph¸t triÓn khu vùc cöa khÈu biªn giíi. KÕt thóc luËn v¨n, Ch−¬ng 3-Ph©n tÝch
triÓn väng khu KTCK ViÖt Nam & ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn khu KTCK cho thêi gian tíi.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển kinh tế cửa khẩu cũng là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các nghị quyết của ĐẢng và CP Việt Nam đều khẳng định
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement