Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By missyou7389
#751190 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại trong AFTA đến hoạt động thu hút FDI tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ng« Thu Hµ - Líp Anh 5 - K38B
2
Lêi më ®Çu
§¹i héi toµn quèc cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII ®· x¸c
®Þnh ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi, ®ã lµ: “më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, chñ ®éng tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc”, thu hót tèi ®a c¸c nguån lùc bªn ngoµi cïng víi c¸c nguån lùc bªn trong ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
Sù kiÖn ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña HiÖp héi c¸c
n−íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) ngµy 28/7/1995 ®· ®¸nh dÊu b−íc ngoÆt quan träng cña qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Sau ®ã, ngµy 15-12-1995, t¹i Héi nghÞ Th−îng ®Ønh ASEAN lÇn thø V tæ chøc t¹i Bangkok (Th¸i Lan), ViÖt Nam ®· ký kÕt NghÞ ®Þnh th− gia nhËp HiÖp ®Þnh vÒ Ch−¬ng tr×nh −u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thùc hiÖn Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN - AFTA tõ 1/1/1996.
ViÖc tham gia AFTA sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh
tÕ, trong ®ã cã ho¹t ®éng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi. Khi c¸c rµo c¶n ®èi víi th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− gi÷a c¸c n−íc ASEAN bÞ xo¸ bá, ViÖt Nam sÏ cã nhiÒu c¬ héi to lín ®Ó thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi tõ c¸c n−íc trong vµ ngoµi khu vùc. Tuy nhiªn, søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t h¬n tõ c¸c n−íc trong khu vùc cã thÓ lµm cho luång vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam bÞ gi¶m sót. V× vËy, viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h−ëng ®Õn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi khi ViÖt Nam thùc hiÖn AFTA, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ph¸t huy c¸c t¸c ®éng tÝch cùc, h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng tiªu cùc nh»m thu hót tèi ®a nguån vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc nh− vËy, em chän ®Ò tµi:
¶nh h−ëng
cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th−¬ng m¹i trong AFTA ®Õn ho¹t ®éng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam
cho kho¸ luËn cña m×nh.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®Õn c« gi¸o, TS. Bïi ThÞ Lý
®· h−íng dÉn khoa häc, tËn t×nh gióp ®ì em. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· ñng hé, nhiÖt t×nh gãp ý kiÕn ®Ó em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003
Ng« Thu Hµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc tham gia AFTa sẽ có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có hoạt động thu hút FDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement