Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barrett
#751185 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng nh÷ng c¶i c¸ch trong chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ViÖt
Nam kÓ tõ khi thùc hiÖn ®æi míi kinh tÕ.
Trong ch−¬ng nµy ng−êi viÕt ®Ò
cËp ®Õn nh÷ng c¶i c¸ch trong c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, phi thuÕ vµ mét sè lÜnh
vùc kh¸c ®ång thêi ®iÓm l¹i tiÕn tr×nh héi nhËp vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc
tÕ cña ViÖt Nam.
Ch−¬ng II: Nh÷ng ®iÒu ch−a phï hîp trong chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i
hµng ho¸ cña ViÖt Nam so víi c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ
quèc tÕ.
Trong ch−¬ng nµy ng−êi viÕt lÇn l−ît tr×nh bµy c¸c quy ®Þnh vÒ
th−¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, lé tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam còng nh− nh÷ng tån t¹i trong chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i cña ViÖt Nam
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i cña ViÖt
Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
. Trong ch−¬ng nµy ng−êi
viÕt nªu lªn nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ViÖt Nam khi ph¶i ®iÒu chØnh
chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn héi nhËp, tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu cña ViÖt Nam sau 15 n¨m më cöa vµ héi nhËp ®ång thêi còng ®iÓm l¹i kinh
nghiÖm trong chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i cña mét sè n−íc; cuèi cïng lµ mét sè
®Ò xuÊt chñ quan vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xö lý trong chÝnh s¸ch ®Ó héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®¹t ®−îc nh− môc tiªu ®Ò ra.

Víi kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp, kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy kh«ng thÓ
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng s¬ sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ cïng tr−êng.

Cuèi cïng, em xin ®−îc bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng ®· nhiÖt t×nh d¹y dç vµ cung cÊp cho em
nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vµ bæ Ých trong qu¸ tr×nh em häc tËp t¹i tr−êng.
§Æc biÖt em xin ®−îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o, Th.S Bïi ThÞ Lý -
ng−êi ®· tËn t×nh trùc tiÕp h−íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hội nhập kinh tế quốc tế là 1 quá trình đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng và toàn diện của các quốc gia
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement