Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rockfan_u2
#751183 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai dự án FDI trong các KCN Việt Nam
KILOBOOKS.COM


- 2 -
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Trang
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
ch−¬ng I: lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng triÓn khai thùc
hiÖn dù ¸n FDI ...............................................................................................- 3 -

I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi: ...................................- 3 -

1. Kh¸i niÖm & c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n: ..................................................................- 3 -

2. Ph©n lo¹i dù ¸n FDI: ........................................................................................- 5 -

3. C¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh dù ¸n FDI: ........................................................- 7 -

II. TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n FDI:...................................................................- 9 -

1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña giai ®o¹n triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n FDI: ...............- 9 -

2. C¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn khi triÓn khai dù ¸n FDI: ................................. - 10 -

3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng triÓn khai dù ¸n FDI: ........................ - 12 -

4. Sù kh¸c biÖt gi÷a triÓn khai dù ¸n FDI trong vµ ngoµi KCN: ....................... - 14 -

III. C¸c quy ®Þnh vÒ triÓn khai dù ¸n FDI ë ViÖt Nam: ................................- 16 -

1. Thñ tôc h×nh thµnh doanh nghiÖp cã vèn FDI: .............................................. - 17 -

2. LËp hå s¬ xin thuª ®Êt:................................................................................... - 19 -

3. LËp hå s¬ xin duyÖt thiÕt kÕ x©y dùng vµ triÓn khai x©y dùng c«ng tr×nh:..... - 20 -

4. Xin duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu ®Ó x©y dùng c¬ b¶n t¹o tµi s¶n cè ®Þnh: ....... - 22-

5. VÊn ®Ò ®¨ng ký kinh doanh:........................................................................... - 22 -

6. TuyÓn lao ®éng:.............................................................................................. - 22 -

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. lý luận chung về hđ triển khai thực hiện dự án FDI. chương 2. thực trạng hđ triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở VN. chương 3. một số giải p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement