Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nikita24480
#751181 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
h×nh lµ ë Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). §©y lµ ng©n hµng ®i ®Çu cña ViÖt Nam trong øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®Æc biÖt lµ trong viÖc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö. §Ó ®i s©u t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “ C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö t¹i Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam” cho kho¸ luËn tèt nghiÖp.
Th«ng qua kho¸ luËn nµy, t«i mong muèn ®em ®Õn cho ng−êi ®äc c¸i
nh×n kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh triÓn khai dÞch vô e-banking ë ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt lµ ë Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam, vai trß cña dÞch vô nµy trong sù
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung ®Ó tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc cho sù ph¸t triÓn cña e-banking t¹i Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam.
Kho¸ luËn ®−îc nghiªn cøu trªn c¬ së lý luËn cña häc thuyÕt M¸c-Lªnin,
c¸c lý thuyÕt kinh tÕ häc hiÖn ®¹i, chñ tr−¬ng, ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc sö dông lµ: hÖ
thèng, thèng kª, tæng hîp, ph©n tÝch, so s¸nh, kÕt hîp logic vµ lÞch sö ®Ó ®i tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn, gi¶i ph¸p.
Kho¸ luËn gåm lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ ba ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Ng©n hµng ®iÖn tö vµ t×nh h×nh triÓn khai ng©n hµng ®iÖn tö ë
ViÖt Nam
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö t¹i Ng©n hµng
Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p më réng vµ ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö ë
Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng song do ®©y lµ ®Ò tµi cßn kh¸ míi mÎ kh«ng
chØ ë ViÖt Nam mµ cßn ë c¶ trªn thÕ giíi nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái cßn
nhiÒu thiÕu sãt. T«i mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn cña ng−êi ®äc quan t©m tíi lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng míi mÎ nµy.
T«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c« gi¸o Lª ThÞ Thanh, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Ngân hàng điện tử và tình hình triển khai ngân hàng điện tử ở VN. chương 2. thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ngoại thương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement