Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vnmandrake
#751180 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện pháp luật về thương mại hàng hóa của Việt Nam trước yêu cầu gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM
Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®¸p øng yªu cÇu gia nhËp WTO

Hoµng Anh TuÊn - Anh 9 - K38C - KTNT2
Lêi c¶m ¬n

Tr−íc tiªn, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« trong Ban gi¸m hiÖu vµ Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em häc tËp vµ tr−ëng thµnh trong h¬n bèn n¨m häc t¹i tr−êng.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n thÇy Hoµng Ngäc ThiÕt – Phã gi¸o s−, TiÕn sü,
Phã hiÖu tr−ëng Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, ng−êi ®· nhiÖt t©m vµ tËn t×nh h−íng dÉn em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp.
Em xin bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n tíi TiÕn sü Hoa H÷u Long - Chuyªn
viªn chÝnh, Phã vô tr−ëng Vô Ph¸p luËt Quèc tÕ vµ Hîp t¸c Quèc tÕ - Bé T− ph¸p, ¤ng Lª Minh T©m - Côc tr−ëng Côc Qu¶n lý chÊt l−îng hµng ho¸ - Bé Th−¬ng m¹i, Th¹c sü NguyÔn Thµnh H−ng - Phã vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ - Bé Th−¬ng m¹i, nh÷ng nhµ khoa häc ®· lu«n khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ tµi liÖu cËp nhËt gióp em trong qu¸ tr×nh viÕt kho¸ luËn.
Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« b¸c c«ng t¸c t¹i th− viÖn Tr−êng §¹i häc Ngo¹i
Th−¬ng, th− viÖn Quèc gia, ViÖn Nghiªn cøu Nhµ n−íc vµ Ph¸p luËt vµ ViÖn Kinh tÕ thÕ giíi ®· gióp ®ì vµ cho em m−în nh÷ng tµi liÖu quý b¸u.
Cuèi cïng, em xin c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ ®· lu«n cæ vò, quan t©m vµ t¹o ®iÒu
kiÖn vÒ thêi gian cho em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt kho¸ luËn.
MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng tõ viÖc nghiªn cøu, s−u tÇm tµi liÖu, tæng hîp c¸c
ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi n−íc vÒ lÜnh vùc nµy, song kho¸ luËn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gióp ®ì, chØ b¶o, h−íng dÉn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. §iÒu ®ã lµ nguån cæ vò lín lao ®Ó em tiÕp tôc con ®−êng khoa häc ®Çy ch«ng gai vµ thö th¸ch.
Ng−êi viÕt
Sinh viªn Hoµng Anh TuÊn

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. những quy định cơ bản về thương mại hàng hóa của WTO. chương 2. so sánh pháp luật về thương mại hàng hóa của VN với các quy định về thương mại hàng hó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement