Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Sterling
#751178 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam
KILOBOOKS.COM
D−¬ng ThÞ VÜnh Hµ - A8 K38C – Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng

2
2.1.
Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tri thøc cña Mü......................22
2.1.1.
Vai trß næi bËt cña khu vùc c«ng nghÖ th«ng tin ..........................................23
2.1.2.
Nh÷ng ®æi míi trong khu vùc tµi chÝnh.........................................................24
2.1.3
Sù biÕn ®æi cña m« h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh ..........................................25
2.2. Mét sè ®Æc tr−ng chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ tri thøc ë Mü..............................29 2.2.1.
C¸c ngµnh c«ng nghÖ cao, dÞch vô trë thµnh ®éng lùc t¨ng tr−ëng chÝnh. ...29
2.2.2.
NÒn kinh tÕ tri thøc lµ nÒn kinh tÕ cã xu h−íng toµn cÇu ho¸ m¹nh .............29
2.2.3.
NÒn kinh tÕ tri thøc ®−îc qu¶n lý vµ vËn hµnh theo mét c¬ chÕ n¨ng ®éng..29
2.2.4.
L¹m ph¸t & thÊt nghiÖp ë møc thÊp ..............................................................30
3.
Vai trß cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«..................................................................31
3.1.
§¶m b¶o nguån tµi chÝnh...............................................................................31
3.2.
§¶m b¶o nguån nh©n lùc...............................................................................31
II. NÒn KTTT cña mét sè n−íc EU....................................................................32 1.
Quan niÖm cña c¸c n−íc EU vÒ nÒn KTTT ........................................................32
2.
§¸nh gi¸ qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn KTTT cña c¸c n−íc EU ...........................34
2.1.
C¬ cÊu ngµnh cña nÒn kinh tÕ........................................................................34
2.2.
ChÊt l−îng nguån nh©n lùc............................................................................35
2.3.
TiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ...................................................................36
2.4.
Sù ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin ....................................................................38
2.5.
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ................................................................................39
3.
Nh÷ng nh©n tè t¹o nªn thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn KTTT cña
c¸c n−íc EU........................................................................................................40
3.1.
Nh÷ng thuËn lîi chung ..................................................................................40
3.2.
B−íc tiÕn trong tiÕn tr×nh liªn kÕt cña EU.....................................................41
3.3.
C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy R&D cña EU..........................................................42
4.
Nguån gèc cña nh÷ng h¹n chÕ hiÖn nay.............................................................43
4.1.
C¬ së h¹ tÇng th«ng tin cßn mét sè bÊt cËp...................................................43
4.2. Sù yÕu kÐm c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ................................................................44 4.3. Sù ph©n ®o¹n cña thÞ tr−êng...........................................................................44 5.
Mét sè chÝnh s¸ch nh»m x©y dùng thµnh c«ng nÒn kinh tÕ tri thøc ë c¸c n−íc
EU .......................................................................................................................45 5.1.
Thóc ®Èy R&D...............................................................................................45
5.2.
Ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin.......................................................................45
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển kinh tế tri thức đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. có thể coi kinh tế tri thức như 1 thành tựu quan trọng của loài ngườ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement