Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tocvanghoe192002
#751177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh hoạt động thu hút FDI vào KCN, KCX ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo KCN,KCX t¹i ViÖt Nam. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o A3-K37
2
KCX trªn ph¹m vi c¶ n−íc thu hót ®−îc 908 dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ lµ 8720 triÖu USD, chiÕm h¬n 40% tæng sè vèn ®¨ng kÝ vµo c¶ n−íc. §©y thËt sù lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng, kh¼ng ®Þnh h−íng ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong viÖc ph¸t triÓn m« h×nh nµy.
Qu·ng thêi gian h¬n 10 n¨m (1991-2002) ch−a ph¶i lµ dµi ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña mét m¹ng l−íi c¸c khu KCN, KCX nh−ng còng ®ñ ®Ó chóng ta nh×n l¹i, xem xÐt, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc còng nh− nh÷ng nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n ®ang gÆp ph¶i. V× thÕ cÇn cã mét b¶n nghiªn cøu vÒ vai trß, ý nghÜa cña m« h×nh nµy trong viÖc thu hót nguån vèn FDI, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng thu hót nguån vèn FDI vµo KCN, KCX ë ViÖt Nam, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn m« h×nh trªn vµ thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo c¸c KCN - KCX trong thêi gian tíi. §ã còng chÝnh lµ lý do em chän ®Ò tµi kho¸ luËn nµy.
Kho¸ luËn nµy ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: ý nghÜa cña khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trong viÖc thu hót ®Çu t−
trùc tiÕp n−íc ngoµi
Ch−¬ng 2:Thùc tr¹ng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo KCN, KCX ë ViÖt
Nam trong thêi gian qua
Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng thu hót ®Çu t−
trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo KCN, KCX ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th.s Ph¹m ThÞ Mai Khanh ®· tËn t×nh
h−íng dÉn, chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng ®· truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n lµm nÒn t¶ng ®Ó em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n

tíi c¸c c« chó
ë Vô Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp – khu chÕ xuÊt: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; Trung t©m th«ng tin cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t×m tµi liÖu cho kho¸ luËn .
Do ®Ò tµi ®ßi hái nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vµ kh¶ n¨ng ph©n tÝch cao, nªn
kho¸ luËn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó cã thÓ nhËn thøc vÊn ®Ò mét c¸ch tèt h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. ý nghĩa của KCN, KCX trong việc thu hút FDI. chương 2. thực trạng thu hút FDI vào KCN, KCX ở VN. chương 3. định hướng và giải pháp Đẩy mạnh hoạt động
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement