Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtudaiduong_nhoxkon
#751176 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
KILOBOOKS.COM
Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ sau chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¹i Héi §¶ng VI (1986), kinh tÕ
ViÖt Nam ®· cã nh÷ng c¶i c¸ch râ rÖt. Thµnh c«ng lín nhÊt cña §¶ng ta lµ viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung dùa trªn chÕ ®é
c«ng h÷u lµ chñ yÕu sang kinh tÕ thÞ tr−êng nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý
cña Nhµ n−íc. Sù thµnh c«ng nµy ®· lµm dÊy lªn lµn sãng h−ëng øng m¹nh mÏ ë c¶ trong lÉn ngoµi n−íc vµ t¹o ®µ cho nh÷ng c¶i c¸ch tiÕp theo nh−: ®a
ph−¬ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn c¬ së t«n träng, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi; thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngoµi giao linh ho¹t mÒm dÎo lµm xo¸ ®i
nh÷ng rµo c¶n tr−íc ®©y, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ thÕ giíi; TÝch cùc c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− trong n−íc ®Ó thu
hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi; söa ®æi ban hµnh hÖ thèng luËt kinh tÕ t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®Çu t− trªn l·nh thæ ViÖt Nam
®−îc tiÕn hµnh thuËn lîi...
Víi nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi (FDI), vèn vay hoÆc tµi trî cña c¸c chÕ ®Þnh tµi chÝnh quèc tÕ, hµng
lo¹t c¸c dù ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn ®· ra ®êi nh»m ®iÒu chØnh c¬ cÊu vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ, c¶i t¹o vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng h−íng tíi môc
tiªu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Cho nªn ngµnh x©y dùng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y rÊt s«i ®éng trªn kh¾p ®Êt n−íc ta. Sù s«i ®éng nµy còng
kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ph−¬ng thøc ®Êu thÇu quèc tÕ.
§Êu thÇu quèc tÕ cã mét lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi vµ ®· ®−îc ¸p dông
réng r·i trªn thÕ giíi v× ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc nh÷ng −u ®iÓm cña m×nh. §Êu thÇu quèc tÕ kh«ng chØ lµ mét c¸ch thøc th«ng th−êng, mét thñ tôc thuÇn
tuý mµ trªn thùc tÕ ®©y lµ mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, mét hÖ thèng ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p cã c¬ së khoa häc, ®¶m b¶o s− phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c
bªn cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng vµ cung øng thiÕt bÞ.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. vài nét về Đấu thầu quốc tế trong xây lắp công trình. chương 2. thực trạng Đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở VN. chương 3. biện pháp nâng cao hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement