Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baocongmoccong
#751175 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và xu hướng phát triển một số loại hình dịch vụ trong chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines
KILOBOOKS.COM
Tr−êng ®¹i häc Ngo¹i Th−¬ng

Khoa Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Lan Anh, Líp: A9- K37E
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng bøc xóc trªn vµ tõ mèi quan t©m l©u nay cña m×nh ®èi víi
c¸c dÞch vô lµm hµng, l−u kho b·i, chuyÓn ph¸t nhanh cho hµng ho¸ XNK, t«i ®·
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng vµ xu h−íng ph¸t triÓn mét sè lo¹i h×nh dÞch vô
trong chuyªn chë hµng ho¸ XNK b»ng ®−êng
hµng kh«ng t¹i Vietnam Airlines
nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy kÕt qu¶ kinh doanh c¸c dÞch vô trªn t¹i Vietnam Airlines.
Kho¸ luËn sö dông chñ yÕu mét sè ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh− duy vËt
biÖn chøng, ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hÖ thèng th«ng qua c¸c kiÕn thøc ®· häc ë tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, qua c¸c tµi liÖu s¸ch b¸o vµ th«ng tin tæng hîp
®−îc tõ Ban kÕ ho¹ch tiÕp thÞ hµng ho¸ - H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam vµ XÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
• Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ dÞch vô trong chuyªn chë hµng ho¸ XNK b»ng
®−êng hµng kh«ng
• Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c¸c dÞch vô hµng ho¸ hµng kh«ng t¹i Vietnam
Airlines
• Ch−¬ng III: §Þnh h−íng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c dÞch vô
hµng kh«ng trong chuyªn chë hµng ho¸ XNK t¹i Vietnam Airlines
Trong thêi gian viÕt kho¸ luËn em ®· nhËn ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña
thÇy gi¸o, gi¶ng viªn bé m«n VËn t¶i vµ b¶o hiÓm - tiÕn sü Vò Sü TuÊn, tr−ëng khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, tr−êng ®¹i häc Ngo¹i Th−¬ng. Nh©n ®©y, em xin göi lêi
c¸m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy còng nh− toµn bé c¸c thÇy c« gi¸o cña Khoa Kinh tÕ
ngo¹i th−¬ng v× nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u chóng em ®· ®−îc truyÒn thô trong nhµ tr−êng. §ång thêi, em v« cïng biÕt ¬n toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng phôc
vô hµng ho¸, XÝ nghiÖp th−¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi v× nh÷ng gióp ®ì nhiÖt t×nh em ®· nhËn ®−îc trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng qua về dịch vụ trong chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không. chương 2. thực trạng các dịch vụ hàng hóa hàng không tại Vietnam Airlines. ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement