Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marcelinho
#751169 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu ở công ty vật liệu điện và công cụ cơ khí elmaco
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn thÞ huyÒn dung - A11 K37F
2
Song ®Ó cïng toµn ngµnh thùc hiÖn ®−îc môc tiªu kÕ ho¹ch th× c«ng ty
ELMACO cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu.
Víi lý do trªn, cïng víi sù h−íng dÉn chØ b¶o cña ThÇy TrÇn Söu vµ c¸c
thÇy c« bé m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu víi ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu ë c«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO”.
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nh»m xem xÐt, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh
nhËp khÈu cña c«ng ty ELMACO vµ tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ ®Þnh h−íng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty.
§Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, néi dung kho¸ luËn ®−îc chia ra thµnh ba
ch−¬ng:
• Ch−¬ng I: HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu vµ sù cÇn thiÕt n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu.
• Ch−¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu ë c«ng ty
VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO
• Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp
khÈu cho c«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ.
Do kinh nghiÖm ch−a nhiÒu, h¬n n÷a ®©y l¹i lµ ®Ò tµi g¾n nhiÒu víi thùc
tÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o vµ h−íng dÉn cña c¸c thÇy, c¸c c«. Em xin bÇy tá lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn ng−êi thÇy cña m×nh-ThÇy TrÇn Söu, vµ c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n trÞ kinh
doanh, ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Em còng ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c« tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng ®· dËy b¶o em trong suèt thêi gian häc tËp t¹i tr−êng.
Em xin ch©n thµnh c¶m Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn Dung
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để cùng toàn ngành thực hiện được mục tiêu kế hoạch thì công ty Elmaco cần thực hiện một số biện pháp Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement