Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhsangtinhyeu_101288
#751159 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
KILOBOOKS.COM

Môc lôc

Trang
Lêi më ®Çu
Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ dù ¸n ®Çu t− vµ thÈm ®Þnh dù ¸n tÝn
dông ®Çu t−.
1
I. Kh¸i niÖm chung vÒ dù ¸n ®Çu t−
1

1.1. Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t−.
1

1.2. Néi dung cña dù ¸n ®Çu t−
4
II. ThÈm ®Þnh dù ¸n tÝn dông ®Çu t−.


6

2.1. Kh¸i niÖm
6

2.2. Môc ®Ých, ý nghÜa, yªu cÇu cña thÈm ®Þnh dù ¸n tÝn dông ®Çu t−.
2.3.
Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−.
8
III. Ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t− theo dù ¸n cña ng©n hµng
1.
Nguån vèn tÝn dông ®Çu t− theo dù ¸n 26
2.
HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t− theo dù ¸n 29

Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n tÝn dông ®Çu t− cña
Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam.
32
I. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
32
1.
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng
ViÖt Nam
32
2.
T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y
33
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngân hàng là tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận, mọi hoạt động của NH đều hướng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân tán và giảm thiểu rủi ro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement