Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lt_vndh2202
#751157 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
KILOBOOKS.COM


Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Hoµng ThÞ Thanh Hµ Líp A13 – K38D

III/ ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng CñA MéT Sè N¦íc vµ bµi häc kinh nghiÖm cho viÖt nam.......................................................................
28

1. Trung Quèc....................................................................................................
28
2. Philippines .....................................................................................................
31
3. Singapore .......................................................................................................
33
4. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ thùc tiÔn ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng ë c¸c n−íc cho ViÖt Nam ..............................................................
33
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng Ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng cña ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ........................................................................................................
36

I/ Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng..................................
36

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc ..........................................................
36
2. C¸c dÞch vô c¬ b¶n mµ NHNT ViÖt Nam cung cÊp.....................................
38
3. Ph©n tÝch chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNT ViÖt Nam n¨m 2002...........................................................................................
39
II/ Thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng t¹i NHNT ViÖt Nam.......................................................................................................................
43

1. C¬ së ph¸p lý..................................................................................................
44
2. §iÒu kiÖn tiÕp cËn víi s¶n phÈm dÞch vô .....................................................
46
2.1. MËt ®é phôc vô vÒ mÆt ®Þa lý ......................................................................46
2.2. Møc ®é ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm dÞch vô .........................................................47
2.3. C«ng t¸c kh¸ch hµng ...................................................................................52
3. ChÊt l−îng dÞch vô mµ NHNT cung cÊp......................................................
54
3.1. ViÖc øng dông c«ng nghÖ míi ....................................................................54
3.2. Tr×nh ®é nh©n viªn.......................................................................................56
4. HiÖu qu¶ kinh doanh dÞch vô. ......................................................................
57
4.1. Lîi nhuËn rßng trªn tµi s¶n cã b×nh qu©n....................................................57
4.2. Lîi nhuËn rßng trªn vèn tù cã b×nh qu©n (ROE) ........................................58
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngân hàng ngoại thương VN là 1 trong 4 NHTM quốc doanh lớn nhất nước ta với kinh nghiệm truyền thống chuyên kinh doanh đối ngoại, được đánh giá là NH đi đầu tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement