Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By canary586
#751156 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường tài chính Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại Việt - Mỹ
KILOBOOKS.COM
ThÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§TMVM
2
lÜnh vùc tµi chÝnh trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü lµ kh¸ kh¾t khe so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam nh−ng chÝnh nh÷ng yªu cÇu ®−îc ®Æt ra trong HiÖp ®Þnh sÏ mang l¹i cho thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam c¬ héi ®Ó tù ®æi míi vµ hoµn thiÖn m×nh, tõ ®ã ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò hiÖn nay ®ang ®−îc kh¸ nhiÒu ng−êi quan t©m t×m hiÓu lµ: nh÷ng yªu cÇu mµ HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü ®Æt ra cho thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam lµ g× vµ thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam sÏ ph¶i thay ®æi ra sao ®Ó ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu ®ã? §Ó gi¶i ®¸p mét phÇn vÊn ®Ò nµy, em xin chän ®Ò tµi “ThÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü” lµm chñ ®Ò nghiªn cøu cho bµi kho¸ luËn cña m×nh.
Kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Tæng quan vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ nh÷ng cam
kÕt vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü.
Ch−¬ng II
:
Thùc tr¹ng thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam vµ
nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü.
Ch−¬ng III
:
C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng tµi
chÝnh ViÖt Nam theo c¸c cam kÕt ®Æt ra trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü.
§©y lµ mét ®Ò tµi cã ph¹m vi réng lín, nh−ng trong giíi h¹n cña mét ®Ò tµi
kho¸ luËn tèt nghiÖp, em chØ ®i s©u khai th¸c mét sè khÝa c¹nh trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh mµ em cho lµ chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu nhÊt cña qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. Còng th«ng qua ®©y, em muèn bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh tíi ThS. §Æng ThÞ Nhµn, ng−êi ®· ®−a ra nhiÒu ý kiÕn quý b¸u vµ tËn t×nh h−íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt kho¸ luËn nµy. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é còng nh− kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp t− liÖu cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, céng víi sù eo hÑp vÒ mÆt thêi gian nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m còng nh− ý kiÕn chØ b¶o cña c¸c thÇy c« nh»m rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quÝ b¸u phôc vô cho viÖc hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy còng nh− viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu sau nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để thực hiện thành công các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Mỹ nền kinh tế VN đã và đang trải qua quá trình cơ cấu và cơ cấu lại, trong đó phát triển và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement