Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huongquynh082
#751154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thương mại điện từ và thực trạng ứng dụng trong DNVVN ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
L
L
L
Lªªªª T
T
T
Th
h
h
hu
u
u
u P
P
P
Ph
h
h
h−


−¬
¬¬
¬n
n
n
ng
g
g
g

2
A
A
A
A5
5
5
5 ---- K
K
K
K3
3
3
38
8
8
8B
B
B
B


tiÕn tíi mét nhËn thøc toµn diÖn h¬n vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö, ®iÒu mµ c¸c doanh
nghiÖp võa vµ nhá nªn biÕt khi quan t©m ®Õn viÖc øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
Thø hai, nhÊn m¹nh xu thÕ tÊt yÕu ph¶i tham gia vµo th−¬ng m¹i ®iÖn tö
qua vµi nÐt ph¸c ho¹ vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn tö trªn thÕ giíi, mét sè khu vùc kinh tÕ vµ mét sè n−íc ®iÓn h×nh.
Thø ba, ph©n tÝch t×nh t×nh ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam nãi
chung vµ ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam nãi riªng, qua ®ã ®−a ra mét vµi ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ thùc tr¹ng ¸p dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam.
Thø t−, trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸, ®−a ra mét sè ph−¬ng h−íng ph¸t
triÓn øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam,
®ång thêi ®Ò cËp ®Õn mét sè gi¶i ph¸p vÒ phÝa chÝnh phñ vµ vÒ phÝa b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn h¬n n÷a øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
Th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®· vµ ®ang b¾t ®Çu ®−îc ¸p dông trong nhiÒu doanh
nghiÖp ViÖt Nam nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp lín cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vèn vµ c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn giíi h¹n vÒ thêi gian vµ tµi liÖu, kho¸ luËn nµy chØ xin tËp trung nghiªn cøu viÖc øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay.
3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sö dông cho ®Ò tµi bao gåm ph©n tÝch, tæng hîp,
so s¸nh, kÕt hîp lý thuyÕt víi thùc tiÔn. §ång thêi, ®Ó cung cÊp th«ng tin ®−îc chÝnh x¸c, cËp nhËt, ®Ò tµi cã sö dông mét sè s¸ch, ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan, c¸c t¹p chÝ vµ th«ng tin trªn Internet.
4. KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kÕt cÊu cña
®Ò tµi gåm 3 ch−¬ng:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của TMĐT trên thế giới, các DNVN đặc biệt là các DNVVN, bộ phận chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số DNVN, cũng đã bước đầu nhận thức đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement