Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dinhnguyen_nhatminh
#751153 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề cần lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản
KILOBOOKS.COM

2
2. Môc ®Ých, ý nghÜa cña ®Ò tµi
Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng nh÷ng nÐt
riªng biÖt cña thÞ tr−êng NhËt B¶n tõ nhiÒu khÝa c¹nh nh»m cung cÊp nh÷ng
th«ng tin c¬ b¶n vÒ thÞ tr−êng vµ nªu lªn mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi xuÊt
khÈu sang thÞ tr−êng nµy. Qua ®ã, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt nam cã thÓ
®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng th«ng th−¬ng hµng ho¸ sang NhËt vµ h¬n hÕt
lµ kh¼ng ®Þnh th−¬ng hiÖu Made in VietNam trªn thÞ tr−êng quèc tÕ.
3. Ph¹m vi vµ ®èi t−îng nghiªn cøu
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c¸c ®Æc ®iÓm vµ c¸c vÊn ®Ò l−u ý
khi xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng NhËt B¶n. Bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng ph©n tÝch
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, triÓn väng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt nam sang thÞ
tr−êng nµy.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chung ®−îc sö dông trong kho¸ luËn lµ duy
vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c -
LªNin. Cô thÓ lµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch - tæng hîp, ®èi chiÕu - so s¸nh, m«
t¶ vµ kh¸i qu¸t ho¸ ®èi t−îng nghiªn cøu, thèng kª vµ ®iÒu tra x· héi häc. C¸c
ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau ®Ó ®−a ra nh÷ng kÕt luËn phôc
vô cho ®Ò tµi.
5. Néi dung nghiªn cøu
Kho¸ luËn bao gåm 3 ch−¬ng víi néi dung nh− sau:
Ch−¬ng I
: Mét sè ®Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng NhËt B¶n.
Ch−¬ng II
: Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng
NhËt B¶n
Ch−¬ng III:
Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế cho thấy mặc dù Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu của VN nhưng tỷ trọng hàng VN xuất khẩu vào thị trường này mới chỉ đật 0,6%
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement